Het Sociaal Contract als leidraad voor de toekomst

02 mei 2019 - Michael Weij & amp; Oscar van de Schraaf

Het Sociaal Contract als leidraad voor de toekomst

Het Sociaal Contract als leidraad voor de toekomst
Er is een dalend vertrouwen in de toekomst en institutionele basis van deze maatschappij. Politiek, overheid, en bedrijf zijn vaak op ander belangen dan het algemeen belang gericht. Extra zorg automatisering en robotisering voor een slechtere positie van de mensen die van hun arbeid moeten hebben. Hierom moet duidelijk zijn zijn hoe de humans of people.
Het doel is om te laten profiteren van de patiënten, ondernemers en professionele professionals sterven aan sympathiseren.
De basis voor dit "Convenant"
De punt is wat rechtvaardig is en goed werkt voor desamenleving. Getracht is om de samenleving als geheel te nemen in plaats van partij te kiezen voor bepaalde sociale groepen van
maatschappelijke aspecten.

Wij, de burgers van Nederland,
Wij doen alles om te leven zonder te hoeven werken. Wij zijn gedisciplineerd en hoog opgeleid, wij werken,
studeren, betalen belasting en houden ons bezig met veelvoud van wetten en wetten. Zo geven wij voor zekerheidheden naar de overheid, politiek en  het bedrijfsleven toe. Het goede functioneren van onze samenleving is
voor een groot deel aan ons te danken. In de loop der eeuwen geld en wetenschap kan opbouwen.
Een burger is iemand die op een positieve manier komt van de samenleving. Burgerschap is een van rechten en plichten, geven  en nemen. Daarom hebben we recht op een deel van de baten van de technologies en geld die zich in ons land hebben opgebouwd. Wij hebben recht op bestaanszekerheid, studie en maatschappelijke, sociale en emotionele ontwikkeling.
Werk & amp; inkomenszekerheid Een burger heeft recht op bestaanszekerheid, niet voldoende
. Burgers hebben recht op werk, en onze arbeid moet een salaris opbrengen dat voldoende is om onszelf en een gezin te kunnen worden onderhouden en nog wat extra's over te houden. De overheid Er is
te zien aan een fatsoenlijke behandeling van burgers wanneer zij in moeilijke omstandigheden komen te zitten.
Basis van ons bestaan Burgers moeten voldoende middelen krijgen om zich te kunnen ontwikkeling. Onderwijsinstellingen moeten jongeren dan ook meer bieden  dan alleen de instrumentele vakken, ook cultuur en normen en waarden  moeten aan bod komen. Ook moet er aandacht en respect zijn voor

2
zowel de ambachten als bureauwerk als abstracte vakken.
Ook  moet er zijn its your verdiepen and develop in sociale verhoudingen  als geschiedenis en politiek. Daarnaast  Zullen Wij Voldoende kannen Krijgen hierin te participeren in Plaats van aan  de zijlijn te Staan. 
Het pensioen moet evenredig zijn aan zijn maatschappelijke bijdrage. De  leeftijd waarop een burger met pensioen mag gaan, moet worden  aangepast wanneer die vroeger is geworden werken van zwaar werk heeft 
gedaan. 
Burgers  op een fokkersplek Biefstukstrooisel 
Kwetsbaar is dat er er iets fout gaat, iemands leven als een 
kaartenhuis in elkaar stort. Als zij hun omgeving  niet in de steek gelaten worden. 
Gemeenschap  Burgers zou de plaats moeten hebben om in de plaats te komen  van een verzameling of een deel van een gebit . Als mens staan ​​u nooit alleen en dit  mag niet de basis van beleid zijn. Wij  hebben geen loon in het totaal. De  gemeenschap, het algemeen belang en moraal staan ​​boven  zakelijk succes en bruto nationaal product. Geen burger mag  staan. 
Sociale cohesie is een hoeksteen van de samenleving. Een veilige binding 
met mensen is noodzakelijk onontbeerlijk, wat in de sociaaleconomische  slechtere wijken achteruit gaat. Vooral kinderen moeten sterven met  schoolgadget krijgen, op straat en op school. Misdaad zal adequaat moeten worden aangepakt. Naast het tuig uit de  sociaal-relationele klasse, moeten ook de tuig in de zware  klassen adequaat moeten worden aangepakt, zoals corrupte politici en  topambtenaren, als bankiers en verzekeraars die hun klanten en  maatschappij hebben. 
Automatisering en robotisering 
Op dit moment profiteren grootbedrijf en mensen met kapitaal aan de robotisering  en automatisering; voor hen wordt productie  lucratiever.Voor de meeste burgers vinden die hun positie als  aangemaakt als volgt: er valt veel ontslagen en mannen komt  minder snel aan een baan.
Het geld dat met robotisering en automatisering bespaard moet 
worden , moet belast worden tien gunste van de burgers. Hoe minder werk er is ons, onze plaats veranderen om  deze ontwikkelingen te doorstaan  . Dit  betekent kortere werkweken en vroeger met pensioen.

3
Evenredige belastingbijdrage 
In een rechtsvrije samenleving komt de factor arbeid en 
ondernemerschap naar voren.
Grote bedrijven en zeker multinationals profileren zich van de 
infrastructuur, handhaving en het opleidingsniveau van de  burgers. Hierom moeten multinationals eerlijke bijdragen aan de belasting. Op zijn minst is dit een even hoog percentage als dat werknemers  bijdragen. Internetwinkels zullen meer betalen dan betalen. 
Aan de ene kant omdat internet 
shops minder aan medewerkers bent en reguliere bedrijven, aan de andere kant omdat internet ontwikkelt is door de overheid: erkend door publiek geld. Pas later produceren bedrijven hier gebruiken. 
Overheden behoren voor hun zorgen dat ze ook als 
multinationals evenredig zijn aan hun inkomen bijdragen aan de belasting. This betekent DAT-multinationals in Het Land bijdragen where ZIJ their opbrengsten halen. Dit zou een enorme hoeveelheid moeten zijn, moeten afspraken worden gemaakt met andere landen. De Nederlandse overheid en politiek moeten hiervoor ontmoette Andere landen Samenwerken for an Eerlijke belastingverdeling in Plaats van multinationals Binnen te halen OM hier boven al their of revenue Een Fractie te Laten betalen van wat Het MKB bijdraagt, including nu gebeurt. 
Evenredige verantwoordelijkheid 
Op onze aarde wordt in hoog tempo de natuurlijke bodemschatten uit de grond gehaald, zeeën leeggevist, gif in de leefomgeving verspreidt en natuur en diersoorten vernietigd. Er is een kleine groep mensen die zich schuldig voelen aan het geld, de miljoenen mensen hebben meebetalen aan de negatieve gevolgen. Zeker de toekomstige generaties zullen hier nadelige gevolgen van ondervinden. De kleine groep profiteurs is evenredig aan zijn profijt moet meebetalen aan dit gevolgen; denk aan limaatverandering, gezondheidsklachten, een gedecimeerde bijenpopulatie, giftige drinkwaterbronnen en legegeviste oceanen zonder koraal. 
Overheid & amp; streing topambtenaren Burgers moeten in het volle vertrouwen kunnen rusten in de wetenschap dat de overheid zich onpartijdig aan het algemeen belang wijt. Daarom is in management and management of human resources management, human resource management, human resource management, kunde en vooral character. In de overheidsorganisaties zijn de nueens de opportunistische baantjesjagers die in het management en het bestuur komen, niet de degelijke ambtenaren. Carrièregerichte managers maken hun carrière als ze komen boven komen dat ze het waar zijn. Hier moet een eind aan komen.

4
In het bijzonder moet op psychologische volwassenheid gelet worden:
volwassen houding en gedrag. Zeker in het bestuur willen wij mensen sterven hun eigen ego opzij weten te zetten en niet gericht zijn op status, geld en macht maar op wijsheid en redelijkheid. Een volwassen karakter zal in het HRM-beleid moeten worden opgenomen, met:
1. Zich houden aan lange termijnbeloftes.
Een leider weet zijn impulsen te beheersen en naar zijn te houden aan zijn verantwoordelijkheden. Ook wanneer deze persoon zelfs niet goed uitkomt.
2. Onverstoord blijven bij zowel kritiek als vleierij.
Een leider heeft een sterke identiteit en gewortelde overtuiging. Hierdoor krijgt diegene bij het ontvangen van zowel complimenten als kritiek geen verstoord beeld van idioot.
3. Nederigheid: denkt niet minder van zichzelf, maar wel minder naar aan.
Bij leiderschap draait de wereld niet om. Zij zien hoe anderen aan hun succes leveren en doen hun bijdragen oprecht te erkennen.
4. Een leider neemt beslissingen op grond van principes, niet emoties.
Leiders gedragen zich naar hun overtuiging. Hun beslissingen worden bepaald door de principes van enkele
wat zij kennen uit hun omgeving.
5. Dankbaar zijn for zowel de kleine als grote zaken.
Waar onvolwassen mensen vinden dat zij recht hebben op al het goede dat hen overkomt, voelt een leider zich bedankt voor deze zaken, groot en klein.
6. In eerste uitvoering aan anderen denken in plaats van idioot.
Een leider weet zijn eigen wensen opzij te schuiven en zich te bekommeren om mensen die in het leven staan ​​als ze het heel leuk hebben gehad gehad. Dit doet de leider op een juiste manier, zonder de poort
naar het extreme.
7. Zoeken naar wijsheid in zijn beslissingen
. Een leider waant zich niet alwetend en zal anderen niet beraden om vragen
te stellen.
Michael Weij & amp; Oscar van de Schraaf
E-mail: mjweij84@gmail.com
Blog: http://projectsociaalcontract.weebly.com/
Facebook: Project Sociaal Contract /

5
Voor op- en aanmerkingen via Facebook: Discussieplatform Sociaal Contract

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht