FNV wil verzilvering van verkiezingsbeloften politiek

FNV wil verzilvering van verkiezingsbeloften politiek

12 apr 2018 - Paul Lempens

FNV wil verzilvering van verkiezingsbeloften politiek

Een van de politieke partijen die deelnam aan het FNV debat in Den Bosch, heeft haar belofte stand gedaan door de fracties in de raad voorstellen te doen.

Het betreft drie concept-moties en twee concept-brieven. Deze gaan over strafkortingen en de beslissingstermijn in de bijstand, de bouw van levensloopbestendige woningen, het plaatselijk arbeidsvoorwaardenbeleid voor arbeidsgehandicapten en de verhoging van de individuele inkomenstoeslag voor minima.

 

 --

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den Bosch,                                        April 2018

Betreft: vragen Art. 33 RvO over de noodzaak van 600 levensloopbestendige woningen

 

Geacht College,

Op 27 februari en 12 maart organiseerde de FNV twee verkiezingsdebatten. Aan het eerste debat deden het CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA mee. Aan het tweede debat namen deel Knillis, Lokaal Liberaal, Bosch Belang, Gewoon gedreven en 50plus. Naast stellingen over zorg en de participatiewet werden ook de FNV-wensen over wonen besproken. Het FNV liet toen weten dat er komende jaren 600 levensloopbestendige woningen per jaar nodig zijn. De meeste aanwezige vertegenwoordigers van politieke partijen ondersteunden deze visie.

Daarom leggen wij u de navolgende vragen ex art 33 R.v.O. voor.

1)      Kunt u ons laten weten hoeveel levensloopbestendige woningen er dit jaar opgeleverd worden?

2)      Kunt u ons een overzicht geven hoeveel levensloopbestendige woningen er inmiddels gepland zijn voor de komende vier jaar?

3)      In welke categorieën zijn deze woningen onder te verdelen: goedkope huur/koop (Sociale woningbouw), middel-dure huur/koop en dure huur/koop woningen,

4)      Wie komen voor deze levensloopbestendige woningen in aanmerking?

5)      Is het wenselijk voor gegadigden voor deze woningen een urgentiesysteem in te voeren?

6)      Welke middelen staan particuliere woningbezitters ten dienste om hun woning levensloopbestendig te maken?

7)      Welke middelen staan bewoners van huurhuizen ten dienste om hun woning levensloopbestendig te maken?

8)      Wat onderneemt uw college om particuliere huizenbezitters en institutionele en particuliere woningverhuurders aan te sporen hun huizen levensloopbestendig te maken?

9)      Heeft u genoeg middelen beschikbaar om aan gewenste aantallen levensloopbestendige woningen te komen?

10)   Zo niet, over welke mogelijkheden zou u nog meer willen beschikken om voldoende levensloopbestendige huizen te kunnen verwerkelijken?

In afwachting van uw antwoorden,

 Met vriendelijke groet,

 

 

 

---

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den Bosch,                                        April, 2018

Betreft: vragen Art. 33 RvO over de totstandkoming van een CAO voor het personeel van de sociale werkvoorziening.

 

De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) van de VNG is het werkgeversverband voor de sociale werkvoorziening van alle gemeenten. De VNG heeft de KIA ingesteld om met de werknemersorganisaties (Abvakabo, FNV en CNV Publieke Zaak) afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sociale werkvoorziening. Dit overleg heeft nog niet geleidt tot een landelijke CAO voor de sociale werkvoorziening.

Wij zijn hierover verontrust en daar leggen we u de volgende vragen Art. 33 RvO voor:

 1.        Kan wethouder van Olden, tevens voorzitter van het KIA, laten weten waardoor een landelijke CAO zo lang op zich laat wachten.
 2.        Hoe lang gaat het naar zijn verwachting nog duren voordat de nieuwe landelijke CAO kan worden afgesloten;
 3.        Wat onderneemt hij om de totstandkoming van de CAO te bespoedigen;
 4.        Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is langer dan een maand te wachten op de landelijke CAO;
 5.        Wij zijn van mening dat als de landelijke CAO langer dan een maand uitblijft de gemeente Den Bosch met de plaatselijke werknemersorganisaties afspraken moet maken over de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sociale werkvoorziening. Kan het college ons laten weten welke wettelijke mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn? 

In verband met het spoedeisende karakter stellen wij een snelle beantwoording zeer op prijs.

 

In afwachting van uw antwoorden,

Met vriendelijke groet,

 

---

 

Motie

De gemeenteraad van Den Bosch, bijeen op  -- -- 2018,

Constaterend dat een bijstandsuitkering onvoldoende is om op langere termijn rond te komen,

Constaterend dat voor extra kosten, bijvoorbeeld van de vervanging van huishoudelijke apparatuur of seizoen-kleding, de uitkering na een jaar ontoereikend is;

Van mening dat uitkeringsgerechtigde Bosschenaren hier de helpende hand behoeven,

Besluit de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 's-Hertogenbosch 2015 te wijzigen in navolgende zin:

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 Participatiewet, en de algemene    bijstand;

b. peildatum: datum waartegen individuele inkomenstoeslag wordt aangevraagd;

c. referteperiode: een periode van 12 maanden voorafgaand aan de peildatum.

 

Artikel 3 Langdurig laag inkomen

Aan de in artikel 36 lid 1 Participatiewet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig laag inkomen is voldaan als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet uitkomt boven 125 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

 

En het college te verzoeken hiertoe alle noodzakelijke maatregelen te nemen en uiterlijk na zes maanden de raad te rapporteren over de voortgang hiervan,

En gaat over tot de orde van de dag,

Den Bosch, d.d. -- -- 2018.

 

---

 

Motie

De gemeenteraad van Den Bosch, bijeen op xx-xx-2018,

Constaterend dat in Nederland iemand pas strafbaar is nadat onder meer schuld en verwijtbaarheid zijn vastgesteld;

 

Van mening dat:

 1.             het opleggen van een verlaging een bijstandsuitkering ingrijpende gevolgen kan hebben voor de betrokkene;
 2.             de redenen voor het verwijt van velerlei aard kunnen zijn waaronder oorzaken buiten de wil van de betrokkene; 
 3.             de uitkeringsgerechtigde zijn recht op bezwaar maken moet kunnen uitoefenen zonder voorafgaande sanctie;

 

Besluit:

De Verordening Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 te wijzigen door:

Tussen artikel 2 en artikel 3 te voegen:

 1.             Artikel xx.  Ingeval een bezwaar- of beroepschrift ingediend wordt tegen een voorgenomen verlaging wordt de verlaging niet eerder uitgevoerd dan nadat de bezwaar- of beroepsprocedure is afgerond.
 2.             de verordening met inachtneming van het voorgaande besluit te vernummeren,

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Den Bosch, d.d. -- -- 2018.


 

 ---

 

Motie

De gemeenteraad van Den Bosch, bijeen op  -- -- 2018,

-          Constaterend dat de termijn waarbinnen beslist wordt over de aanvraag van een bijstandsuitkering rond dertig dagen ligt,

-          Overwegend dat dit de aanvrager in financiële problemen kan brengen,

-          Van mening dat deze beslissing sneller genomen moet worden,

-          Besluit het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

 •          De aanvraag van bijstandsuitkeringen binnen twee weken af te handelen,
 •          In gevallen waar de beslissing langer op zich laat wachten, de aanvrager na twee weken automatisch een voorschot te verlenen voor de duur van de afhandeling van de aanvraag.
 •          Het college te verzoeken hiertoe alle noodzakelijke maatregelen te nemen en uiterlijk na zes maanden de raad te rapporteren over de voortgang hiervan

En gaat over tot de orde van de  dag,

Den Bosch, d.d. -- -- 2018.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht