Bestuurs vergadering 16-01-19

Bestuurs vergadering 16-01-19

19 feb 2019 - H Klinker

Bestuurs vergadering 16-01-19

Verslag van de vergadering Lokaal FNV Noord Groningen  gehouden op 16 januari 2019 te Appingedam.

Aanwezig: Rieks (Voorzitter), Bert (Penningmeester), Henk, Harrie (Voorzitter plv), Hennie, Els (notulen

) Gasten: Kor Roossien

Afwezig mk.: Betsy (Bestuurder), Suzanne, Kornelia

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen Op 29 januari vindt er een pensioenbijeenkomst plaats. Deze is o.a. georganiseerd door Betsy. Alle leden woonachtig in Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn uitgenodigd. Appingedam krijgt geen vakbondshuis, wel een ledenservicepunt. Gea dient aan te geven of de huidige locatie in het ASWA-gebouw voldoet aan de eisen die het FNV stelt. I.v.m. de huisvesting wordt vanuit de groep senioren voorgesteld om gezamenlijk een brief aan Gea te sturen, om de huisvesting in Appingedam te realiseren. De leden van Noord bestaat uit senioren en actieven, aantal is 5300. Op 5 februari gaan Rieks, Harry en Bert met de senioren aan de slag om de brief voor Gea op te stellen. Voor het opstellen van de brief wordt gebruik gemaakt van het reglement huisvesting FNV. Eventuele financiële informatie v.w.b. huisvesting wordt gedeeld met Bert. Els heeft voor de nieuwjaarsbijeenkomst te Groningen een aantal onderwerpen ingebracht: Pensioenen, afbouw gas, leefbaarheid platteland, openbaar vervoer van en naar OZG in Scheemda, Menzis, mantelzorg.

3. Verslag 122018 N.a.v. Henk heeft de oorkonde bezorgd. T.a.v. de website zijn er geen nadere ontwikkelingen. Het verslag wordt vastgesteld.

4. Agenda en verslag van de senioren De aanwezigen nemen kennis van de inhoud. Deelname aan de vergadering op 5/2 is onder punt 2 van dit verslag besproken.

5. Agenda en verslag senioren De aanwezigen hebben kennis genomen van het verslag en de agenda.

6. Kandidaatstelling sectorraad De plv. voorzitter heeft zich kandidaat gesteld voor de sector uitkeringsgerechtigden.

7. Ruimte ASWA De vergaderruimte is gereserveerd. Kosten voor de 2 kasten, tikt Rieks af bij de beheerder. Kosten zijn 50,-- euro.

8. Nieuwjaarsbijeenkomst Vanuit lokaal geen deelname. De leden verbazen zich dat voor deelname geen onkostenvergoeding mogelijk was.

9. Lokale monitor Bestuur heeft nog geen nadere informatie ontvangen (agenda februari.)

10. Informatie bijeenkomst zorgverzekering De leden die de bijeenkomst hebben bezocht, delen hun ervaringen. Zorgverzekeraar PMA is volgens 1 van de leden goedkoper dan Menzis. In november / december wordt wederom een informatie bijeenkomst georganiseerd.

11. Wvttk -Henny neemt graag deel aan de activiteiten van lokaal. -Met de senioren vindt overleg plaats over gezamenlijk deelnemen aan activiteiten / organiseren van activiteiten. Deze vergadering staat voor 20/2.

12.Sluiting De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht