WAT IS ER MIS MET ONS PENSIOENSTELSEL?

11 sep 2017 - Huub van Esten

WAT IS ER MIS MET ONS PENSIOENSTELSEL?

Ons pensioenstelsel wordt voortdurend geroemd als een van de beste stelsels ter wereld. De vermogens van de pensioenfondsen zijn ondanks de crises steeds verder gegroeid. Toch wordt dat pensioenstelsel bedreigd. Hoe komt dat?

1. Werkgevers zijn de laatste jaren steeds meer gebruik gaan maken van flexibele arbeidskrachten en ZZP-ers. Door hen wordt geen pensioenpremie afgedragen waardoor zij geen pensioen opbouwen en de pensioenfondsen op termijn zouden kunnen “opdrogen”.

2. Al enkele jaren bakkeleien werkgevers en werknemers in de SER (Sociaal Economische Raad) over een nieuw pensioenstelsel en ook het kabinet heeft voorgesteld om het stelsel ingrijpend te wijzigen. Ze willen die wijzigingen omdat volgens hen mensen meer keuzemogelijkheden willen en omdat de zogenaamde doorsneepremie in het pensioenstelsel (voor iedereen hetzelfde percentage van het salaris) oneerlijk zou zijn voor jongeren.

3. Omdat de mensen in Nederland gemiddeld steeds langer leven heeft de overheid al enkele keren besloten de pensioen- en aow-leeftijd te verhogen.

4. Doordat de overheid net doet of de pensioenfondsen er slecht voor staan worden de pensioenen niet meer geïndexeerd; dat betekent al jaren verlies aan koopkracht voor gepensioneerden.

5. Zo wordt het vertrouwen in het stelsel steeds verder ondermijnd; bijvoorbeeld wordt jongeren wijs gemaakt dat ouderen “de pot leegeten” en dat er dus nodig iets moet veranderen. Terwijl we nu nog steeds een sterk collectief en solidair systeem hebben willen werkgevers en overheid daar van af en naar meer individuele regelingen!

Wij, kaderleden van FNV Senioren, komen daarom in actie, VOOR BEHOUD EN VERBETERING VAN HET HUIDIGE PENSIOENSTELSEL ! Belangrijk uitgangspunt hierbij is voor ons dat de opgebouwde vermogens van de pensioenfondsen het resultaat zijn van ingelegde premies en het daarop behaalde beleggingsresultaat. Het is dus gespaard uitgesteld loon van werknemers waarover we zelf zeggenschap willen dus: HANDEN AF VAN ONZE POEN !

We gaan binnen en buiten de FNV onze zorgen uiten over de bedreigingen van ons pensioenstelsel en zo een tegenmacht opbouwen, samen met nog-niet-gepensioneerden en jongeren onder het motto: VOOR JONG EN OUD EEN GOED PENSIOEN HANDEN AF VAN ONZE POEN ! Voor het concrete eisenpakket: zie ommezijde. EISENPAKKET VOOR BEHOUD EN VERBETERING VAN ONS PENSIOENSTELSEL. Onderstaand eisenpakket is gebaseerd op de FNV nota Samen delen, een sterke keuze, op een opgestelde Pensioennotitie Toekomstbestendigheid Pensioenen, en op een Motie voor de FNV Sectorraad Senioren en het FNV Ledenparlement. 1. Het is aan werknemers en werkgevers om over wijzigingen van het pensioenstelsel te beslissen en niet aan de politiek. 2. Verbeteringen van het stelsel zijn nodig en mogelijk, maar daarvoor hoeft geen nieuw stelsel ontworpen te worden. 3. De doorsneesystematiek moet worden verbeterd en niet afgeschaft en de pensioenopbouw moeten blijven zoals die nu is. 4. De pensioenfondsen moeten zich niet arm rekenen. De verplichtingen in de toekomst moeten worden berekend op basis van gerealiseerde langjarige rendementen. 5. Wij eisen herstel van de indexering van de pensioenuitkeringen op basis van punt 4. 6. Geregeld moet worden dat ook ZZP-ers en flexwerkers pensioen opbouwen door afdracht van pensioenpremie in alle arbeidscontracten op te nemen. 7. Wij willen geen premieovereenkomst (die duidelijkheid geeft over de te betalen premie) maar een uitkeringsovereenkomst (die duidelijkheid en zekerheid biedt over de te verwachten pensioenuitkering). Voor een toelichting op dit eisenpakket: zie ommezijde

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht