Verslag bestuursvergadering 6 Maart 2017 F.N.V. lokaal land van Cuijk +

01 mei 2017 - Norbert Molmans/Peter Francissen

Verslag bestuursvergadering 6 Maart 2017 F.N.V. lokaal land van Cuijk +

Afwezig met kennisgeving: Henk-Jan Paul komt later.

1.Opening: Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.Verslag bestuursvergadering 16 februari 2017, akkoord. Peter gaat Norbert helpen bij de verslaglegging.

3. Ingekomen stukken De werkgroep jubilarissen is bij elkaar geweest 4 Maart 2017, 16 november blijft staan wel is de locatie veranderd. Cafe “de Bond” te Cuijk deze zal ook de catering verzorgen.Heer Willem Bannink, is als spreker voor die avond vastgelegd. Voor de vakantie komt de werkgroep weer bij elkaar om uitnodiging, en afspraken met café de Bond definitief te maken.

4.Vergaderprotocol voorstel van Henk. Iedereen kan zich hier in vinden wel heeft Henk-Jan enkele opmerkingen, komt dus de volgende vergadering terug. Wel wordt duidelijk dat we verder moeten werken aan de professionalisering van het netwerk. De gevolgde wijze van eenieder op de hoogte stellen via mailvanger leidt tot spam. Idee om gebruik te maken van het aangereikte e-mailadres via de bond. Het is zo dat er geen besluiten genomen worden via e-mail. Ter vergadering worden besluiten genomen en niet via e-mail.

5. Voorbereiding Jaarvergadering. Er wordt tussen door geen drank geschonken, er komt een pauze van ongeveer 15 minuten. Het bestuur blijft ongeveer 4 jaar zitten, mits er door omstandig heden iemand stopt.

6. Thema avond. Het is de bedoeling om een werkgroep in het leven te roepen die zich met “werk en inkomen”, bezig gaat houden. Dit om via de lokale politieke partijen invloed uit te oefenen. Hiervoor gaat de afdeling een werkgroep in het leven roepen die zich hiermee bezig gaat houden. De gemeenteraadsverkiezing is op 21 Maart 2018. Hiervoor staat ook iets begroot en we nemen dit dan ook mee op de jaarvergadering. Het valt op dat we weinig jongen leden hebben!Punt van aandacht

7. Financieel verslag Henk-Jan is niet aanwezig.

8.Jubilaris-werkgroep zie punt 3.

9.Werkgroep PR. Vanwege organisatorische zaken is het geheel wat op de lange baan gekomen. Peter licht dit verder toe. “De bedoeling is dat we kijken om mensen van diverse bonden jong en oud te vinden, die kunnen en willen vertellen wat ze mee hebben gemaakt in hun tijd dat ze actief waren voor de bond of nog zijn”. Hierdoor krijg je een mooi verhaal over vakbondswerk als zodanig in de regio. Technisch wordt dit gestreamt op de website.

10. Rondvraag. Paul gaat na wat er verkeerd staat op de site , mbt het service kantoor in Cuijk. Volgens info staat hier het verkeerde nummer vermeld.

 

Agenda Bestuursvergadering op 18 Mei . Deze is in Mill . 1. Opening 2. Verslag 6 Maart 2017 3. Ingekomen stukken. 4. Omgangsregels Henk. 5. Jaarvergadering verslag. 6. Thema Avond verslag. 7. Financieel verslag 8. Jubilaris werkgroep. 9. Werkgroep PR. 10. Rondvraag 11. Sluiting

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht