reactie vanuit de bond aan de minister vaan sociale zaken.

01 dec 2016 - Peter Francissen

reactie vanuit de bond aan de minister vaan sociale zaken.

Brief van de vkbond aan de minister

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV Den Haag E-mail: minister@minszw.nl Datum 29 november 2016 Ons kenmerk 185/CvdV/ WvV/mve Onderwerp Verjaring aansprakelijkheid asbestschade Geachte heer Asscher, Uw kenmerk Telefoonnr. 020 58 16 497 E-mail Wim.vanVeelen@fnv.nl

Naar aanleiding van uw brief aan het Instituut Asbestslachtoffers (referentienr. 2016- 0000143563),wil de FNV graag het volgende onder uw aandacht brengen. In uw brief gaat u in op de absolute verjaringstermijn van 30 jaar. Deze heeft tot gevolg dat driekwart van de oud-werknemers met de asbestziekte mesothelioom bot vangt bij het aanspraak maken op een volledige schadevergoeding. Voor u en voor de FNV is dit een onverteerbaar onrecht.

U heeft de convenantspartijen van het Instituut daarom gevraagd het convenant zodanig aan te passen, dat door verzekeraars en werkgevers wordt afgezien van het beroep op deze verjaringstermijn.  U geeft daarbij eveneens aan dat u sterk gemotiveerd bent om de verjaringsproblematiek op te lossen; als de convenantspartijen er niet uitkomen, overweegt u een oplossing te zoeken via wetgeving. Helaas kan het IAS in deze kwestie geen overeenstemming bereiken, waardoor de verjaringstermijn niet buiten werking kan worden gesteld. Het Verbond van Verzekeraars en de werkgevers zijn niet bereid om mee te gaan in uw voorstel. Daarom vragen wij u deze zaak op een andere wijze op te lossen en vertrouwen wij erop dat het door u aangegeven pad van wetgeving nu kan worden ingezet en afgelegd teneinde dit onrecht te beslechten. U neemt het schrijnende probleem van beroepsziekten zeer serieus.

Hoewel er nog een weg is af te leggen, is de FNV eveneens gelukkig met uw beleidsinzet om te komen tot een Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten. Het is echter van belang dat ook werkgevers deze inzet ondersteunen. Datum 29 november 2016 Ons kenmerk 185/CvdV/WvV/mve Pagina('s) 2 van 2 In een land als Nederland zou het niet mogen voorkomen dat mensen ziek worden door hun werk. Maar is dit toch het geval, dan moet een compensatiesysteem - zoals we dat voor mesothelioomslachtoffers kennen - wel doelmatig, effectief en vooral rechtvaardig zijn. Bij deze groep slachtoffers staat echter de verjaringstermijn een rechtvaardige afhandeling in de weg. Wij hopen van harte dat u dit onrecht wilt opheffen langs de weg van aangepaste wetgeving.

Met vriendelijke groet, Dagelijks Bestuurder FNV

cc. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht