Bestuursverkiezing 20 april.

05 mrt 2017 - redacteur

Bestuursverkiezing 20 april.

IETS VOOR JOU? BESTUURSVERKIEZING

Jij beschikt over de juiste kwaliteiten, competenties en ervaringen waardoor je goed in een netwerkbestuur past. Je bent overtuigt van het belang van de FNV en gelooft in de kracht van de leden zelf in het vakbondswerk. Je bent collegiaal, respectvol en creatief en kunt goed in een team functioneren. Je houdt van overzicht en brengt jouw energie en enthousiasme graag over op anderen, met alle respect voor de eigen kwaliteiten en die van de ander. Je beheerst het gebruik van en beschikt over een computer en bent aangesloten op internet. Je communiceert makkelijk, zowel schriftelijk als digitaal.

JE KANDIDAAT STELLEN?

AANMELDEN VOOR 01, APRIL Stuur dan voor 1 april 2017 een e-mail aan de secretaris van ons netwerk lokaalfnvheerenveen@gmail,com. Vermeld bij je aanmelding je naam, adres, bondsnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Geef in het kort ook je motivatie aan; ook of je al ervaring hebt met vakbondswerk.

Functie profiel:

Het lokale netwerk

De vernieuwde FNV heeft in 2013 besloten dat zij in een dekkend netwerk in het hele land ‘lokale netwerken’ gaat opzetten, die voortbouwen op de bestaande lokale vakbondsgroepen (afdelingen van Abvakabo FNV, FNV Bouw en FNV Bondgenoten en de FNV-lokaal-groepen). In het document ‘Lokale vakbondskracht belangrijker dan ooit!’ wordt het belang van deze nieuwe lokale netwerken nader toegelicht. Na de start en eerste opbouwfase van dit nieuwe lokale netwerk zal de coördinatiegroep de verkiezing van het netwerkbestuur gaan organiseren. Zie het ‘Voorbeeld Verkiezingsreglement besturen lokale netwerken FNV’.

 

Taken netwerkbestuur (conform Reglement lokaal netwerken FNV)

 1. De kracht van het netwerkbestuur is leden op te zoeken, centraal te zetten, te betrekken, te activeren, uit te dagen en te enthousiasmeren. En door een heldere visie te hebben op het te verrichten vakbondswerk en dit goed in een werkplan met prioriteiten uit te werken, te bewaken en te helpen uitvoeren. Het netwerkbestuur is dus geen klassiek ‘bestuur’, maar een coördinerend, bindend en stimulerende team. Naast het bestuur functioneren er werkgroepen in het lokale netwerk (of moeten worden opgebouwd) van actieve leden die zich richten of een specifieke taak en uitdaging. Zie ook het document ‘Lokale vakbondskracht belangrijker dan ooit!’
 2. Het netwerkbestuur geeft leiding aan de taken en verantwoordelijkheden van het lokale netwerk en draagt zorg voor het functioneren ervan. De uitvoering van de taken kunnen in principe ook neergelegd worden bij de daartoe gevormde werkgroepen.
 3. Het lokale netwerkbestuur stelt zijn werkplan en prioriteiten vast binnen de beleidskaders van algemeen bestuur en ledenparlement van de FNV, binnen de begrotingsruimte die het netwerk heeft op basis van de financieringssystematiek lokale netwerken en doet dit in overleg met de overige kaderleden in het eigen lokale netwerk. Het lokale netwerk legt deze vast in een jaarlijks activiteitenplan en –begroting.
 4. Het lokale netwerkbestuur informeert het algemeen bestuur en ledenparlement regelmatig over de algemene gang van zaken in het lokale netwerk. Dit doet het lokale netwerkbestuur via het jaarverslag en evaluaties van het beleid van het lokale netwerk.
 5. Het netwerkbestuur vertegenwoordigt het lokaal netwerk op lokaal niveau binnen het eigen netwerkgebied. Per onderwerp kan die vertegenwoordigende taak (publieksfunctie) eventueel ook worden overgelaten aan een ander kaderlid, bijvoorbeeld in een werkgroep.
 6. De zittingstermijn van bestuursleden bedraagt 4 jaar. Dit lid kan maximaal 2 keer herkozen worden voor nog een nieuwe zittingstermijn.

 

Samenstelling en functioneren bestuur

 1. Tot bestuurslid kan gekozen worden ieder lid van de FNV of van een bij de FNV aangesloten vakbonden, dat ingedeeld is in het betreffende lokale netwerk (omdat het daar woont of daartoe een verzoek heeft ingediend) en zich conform de verkiezingsprocedure gemeld heeft als kandidaat.
 2. De omvang van het bestuur is tenminste 3, ten hoogste 11 personen, bij voorkeur oneven. Het lokale netwerk (coördinatiegroep, interim-bestuur, verkiezingscommissie) stelt de omvang zelf vast.
 3. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester (tezamen het dagelijks bestuur vormend) en algemene leden. De taakverdeling over deze functies wordt binnen het gekozen bestuur onderling geregeld, tenzij het lokale netwerk er voor heeft gekozen om deze functies rechtstreeks te laten verkiezen.
 4. De samenstelling van het bestuur kent bij voorkeur diversiteit, zowel sectoraal, als naar sexe, leeftijd en etniciteit.
 5. In het netwerkbestuur heeft elk bestuurslid één stem.

Is dit iets voor jou?

Vind je het belangrijk dat de FNV lokaal actief is?

Dat leden dicht bij huis geïnformeerd en betrokken worden en dat de FNV zijn gezicht laat zien en zich bemoeit met lokaal sociaal beleid?

Vind je het een uitdaging om een nieuwe lokale FNV op te bouwen, kracht te geven en goed te laten aansluiten bij de speerpunten van de FNV?

Ben je er goed in om overzicht te houden over de deelterreinen van het lokaal vakbondswerk vanuit een brede vakbondskijk?

Vind je het een uitdaging om de verbinding binnen het lokaal netwerk te versterken en de samenwerking met de sectoren op lokaal en regionaal niveau in te richten?

Vind je het leuk om anderen goed te laten functioneren en heb je zelf ervaring met vakbondswerk als kaderlid?

 

Wat ga je doen: als lid van het netwerkbestuur

-        Het vertalen van de kerntaken voor de lokale netwerken en de FNV-speerpunten naar eigen vakbondswerk van het eigen lokaal netwerk. Het maken van keuzes in het vakbondswerk van het eigen lokaal netwerk en het opstellen van een realistisch maar uitdagend werkplan (en begroting).

-        Het helpen opbouwen van een stimulerende en heldere inrichting van het lokaal netwerk.

-        Het zoeken naar leden die bereid zijn mee te doen met het vakbondswerk.

-        Het coördineren, ondersteunen en stimuleren van de kaderleden in het vakbondswerk.

-        Het bespreken van de vorderingen van het lokaal vakbondswerk en zo nodig aanpassen of extra ondersteunen van bepaalde taken.

-        Het vertegenwoordigen van het eigen netwerk ‘Lokaal FNV’ naar buiten.

 

Wat ga je doen: als voorzitter van het netwerkbestuur

Naast de bovengenoemde algemene taken:

-        Het leiding geven aan en bewaken van de voortgang van genoemde taken en uitdagingen en het functioneel delegeren van taken aan anderen.

-        Het bewaken van de correcte omgangsvormen, waaronder collegiaal bestuur en respect en waardering voor belangstellende en actieve leden.

-        Het leiden van bestuursvergaderingen, netwerkvergaderingen en publieke (thema)bijeenkomsten, op een frisse, stimulerende en trotse manier. De rol van technisch voorzitter kan worden overgedragen aan een ander binnen het bestuur.

-        Het publiekelijk vertegenwoordigen van het lokaal netwerk en het fungeren als enthousiast en representatief boegbeeld.

-        Het inrichten en bewaken van een prettige en efficiënte samenwerking met de begeleidend bestuurder.

 

Wat ga je doen: als secretaris van het netwerkbestuur

Naast de bovengenoemde algemene taken:

-        De secretaris zorgt voor een goede communicatie onderling en bewaakt de gemaakte afspraken en procedures.

-        De secretaris zorgt voor efficiënte verslagleging van genomen besluiten.

-        De secretaris zorgt voor de tijdige aanlevering van planning en uitnodigingen tbv verzending door de werkorganisatie.

 

Wat ga je doen: als penningmeester van het netwerkbestuur

Naast de bovengenoemde algemene taken:

-        De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de afdeling.

-        De penningmeester stelt een begroting op (samen met het gehele bestuur) en zorgt voor de financiële verantwoording.

-        De penningmeester zorgt voor de tijdige betalingen van rekeningen en bewaakt de uitgaven. Daartoe hanteert hij het speciaal daarvoor door de FNV beschikbaar gestelde werkpakket: bankrekening van het lokaal netwerk met internet-bankieren en boekhoudprogramma.

 

 

Jouw kwaliteiten

Jij beschikt over kwaliteiten, competenties en ervaringen waardoor je goed in een netwerkbestuur past. Je bent overtuigt van het belang van de FNV en gelooft in de kracht van de leden zelf in het vakbondswerk. Je bent collegiaal, respectvol en creatief en kunt goed in een team functioneren. Je houdt van overzicht en brengt jouw energie en enthousiasme graag over op anderen, met alle respect voor de eigen kwaliteiten van de ander. Je beheerst het gebruik van en beschikt over een computer en bent aangesloten op internet. Je communiceert makkelijk, zowel schriftelijk als digitaal.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht