Brief aan de gemeenteraad van Haren

Brief aan de gemeenteraad van Haren

25 okt 2016 - ~

Brief aan de gemeenteraad van Haren

Lokaal FNV Groningen

lokaalfnv.nl/regio/groningen

Betreft: gemeentelijk sociaal beleid

 

Groningen 20 oktober 2016.

 

Geachte Raad,

Hierbij bied ik namens FNV Lokaal Groningen de Lokale Monitor Werk en Inkomen (LMWI) 2016 aan, een onderzoek naar het gemeentelijk sociaal beleid dat de FNV heeft gehouden onder 144 gemeenten. In principe wordt dit onderzoek elke twee jaar uitgevoerd, maar vanwege de grote veranderingen in het sociaal domein heeft in 2014 geen onderzoek plaats gehad. Evenals in 2012 heeft de gemeente Haren in dit onderzoek geparticipeerd.

Vanaf 2015 is het sociaal domein flink op de schop genomen. Wet- en regelgeving wordt nog steeds aangepast. Gemeenten krijgen meer taken en minder geld. De FNV vindt dat dit niet ten koste mag gaan van het sociale gezicht van gemeenten. Met de eigen keuzes die gemeenten kunnen maken, maken zij ook het verschil voor hun burgers. Uit de monitor blijkt dat landelijk de verschillen tussen gemeenten toenemen en daarmee ook de rechtsongelijkheid.

Voor een sociaal gemeentelijk beleid heeft de FNV de volgende aanbevelingen:

  • Stop werken zonder loon. Er wordt gewoon betaald conform de geldende CAO. Is er geen CAO, dan geldt minstens het wettelijk minimuloon. Tegenprestatie wordt uitsluitend op vrijwillige en vrijblijvende basis door de kandidaat uitgevoerd, zonder dat er consequenties aan verbonden zijn en waarbij de werkzaamheden zijn getoetst op verdringing van betaalde arbeid.

  • Zorg dat verdringing van betaald werk goed en onafhankelijk wordt getoetst. Dat kan door het instellen van een (regionaal) interventieteam bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente(n), werkgevers en FNV., en het instellen van een digitaal meldpunt voor werknemers en uitkeringsgerechtigden.

  • Realiseer voldoende voorzieningen beschut werk en zorg voor een arbeidsovereenkomst en een duurzame baan.

  • Maak werk van het realiseren van duurzame garantiebanen.

  • Waak ervoor dat laaggeletterden, digibeten en ouderen niet tussen wal en schip vallen.

  • Zorg voor een ruimhartige uitvoering van de individuele inkomenstoeslag voor iedereen die maximaal drie jaar heeft moeten leven van 120% van het sociale minimum.

  • Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen, moeten snel uitsluitsel krijgen. Als aanvragers langer dan een maand moeten wachten op een beslissing, moet de gemeente ze een voorschot verstrekken.

  • Zorg voor een onafhankelijke, gratis en “levensbrede” cliëntondersteuner die mensen kan helpen met informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling.

  • Tot slot: stop met het bestrijden van werklozen, maar bestrijd de werkloosheid. Investeer in echte banen.

Deze aanbevelingen zijn vertaald in zes indicatoren waarop het gemeentelijk beleid is getoetst. De gemeente Haren scoorde 5 punten uit een maximum van 70. Daarmee komt de gemeente een stuk slechter uit de bus dan in het onderzoek van vier jaar geleden. De landelijke topscore is 50 in de gemeente Westland. In de bijgevoegde LMWI 2016 kunt u de scores van het beleid van de gemeente Haren in detail nalezen.

De werkgroep Lokaal FNV Groningen/Haren is van mening dat er nog veel te verbeteren valt. Wij zijn bereid om desgewenst daarover met u in gesprek te gaan.

Wij hopen dat u in uw raadswerk baat heeft bij de resultaten van deze enquête en dat u zich wilt inspannen om het beleid van de gemeente socialer te maken, zodat Haren over twee jaar beter uit de bus komt.

 

Met vriendelijke groet,

Beate de Ruiter

Voorzitter Lokaal FNV Groningen/Haren

e-mail: groningen@fnvlokaal.nl

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht