Brief aan de gemeenteraad van Groningen

Brief aan de gemeenteraad van Groningen

25 okt 2016 - ~

Brief aan de gemeenteraad van Groningen

Lokaal FNV Groningen

lokaalfnv.nl/regio/groningen

Betreft: gemeentelijk sociaal beleid

 

Groningen, 20 oktober 2016.

 

Geachte Raad,

Hierbij bied ik namens FNV Lokaal Groningen de Lokale Monitor Werk en Inkomen (LMWI) 2016 aan, een onderzoek naar het gemeentelijk sociaal beleid dat de FNV heeft gehouden onder 144 gemeenten. In principe wordt dit onderzoek elke twee jaar uitgevoerd, maar vanwege de grote veranderingen in het sociaal domein heeft in 2014 geen onderzoek plaats gehad. Evenals in 2012 heeft de gemeente Groningen in dit onderzoek geparticipeerd.

Vanaf 2015 is het sociaal domein flink op de schop genomen. Wet- en regelgeving wordt nog steeds aangepast. Gemeenten krijgen meer taken en minder geld. De FNV vindt dat dit niet ten koste mag gaan van het sociale gezicht van gemeenten. Met de eigen keuzes die gemeenten kunnen maken, maken zij ook het verschil voor hun burgers. Uit de monitor blijkt dat landelijk de verschillen tussen gemeenten toenemen en daarmee ook de rechtsongelijkheid.

Voor een sociaal gemeentelijk beleid heeft de FNV de volgende aanbevelingen:

  • Stop werken zonder loon. Er wordt gewoon betaald conform de geldende CAO. Is er geen CAO, dan geldt minstens het wettelijk minimuloon. Tegenprestatie wordt uitsluitend op vrijwillige en vrijblijvende basis door de kandidaat uitgevoerd, zonder dat er consequenties aan verbonden zijn en waarbij de werkzaamheden zijn getoetst op verdringing van betaalde arbeid.

  • Zorg dat verdringing van betaald werk goed en onafhankelijk wordt getoetst. Dat kan door het instellen van een (regionaal) interventieteam bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente(n), werkgevers en FNV., en het instellen van een digitaal meldpunt voor werknemers en uitkeringsgerechtigden.

  • Realiseer voldoende voorzieningen beschut werk en zorg voor een arbeidsovereenkomst en een duurzame baan.

  • Maak werk van het realiseren van duurzame garantiebanen.

  • Waak ervoor dat laaggeletterden, digibeten en ouderen niet tussen wal en schip vallen.

  • Zorg voor een ruimhartige uitvoering van de individuele inkomenstoeslag voor iedereen die maximaal drie jaar heeft moeten leven van 120% van het sociale minimum.

  • Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen, moeten snel uitsluitsel krijgen. Als aanvragers langer dan een maand moeten wachten op een beslissing, moet de gemeente ze een voorschot verstrekken.

  • Zorg voor een onafhankelijke, gratis en “levensbrede” cliëntondersteuner die mensen kan helpen met informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling.

  • Tot slot: stop met het bestrijden van werklozen, maar bestrijd de werkloosheid. Investeer in echte banen.

Deze aanbevelingen zijn vertaald in zes indicatoren waarop het gemeentelijk beleid is getoetst. De gemeente Groningen scoorde 25 punten uit een maximum van 70. Vier jaar geleden – maar toen maakte ook het Zorg-beleid deel uit van het onderzoek – was de score 40 uit een maximum van 100 (afgezien van de Zorg: 30 uit een maximum van 80). Relatief ongeveer een zelfde resultaat, wat teleurstellend is omdat de toenmalig wethouder in een gesprek met de FNV-delegatie beaamde dat dit een volgende keer verbeterd zou moeten worden. De landelijke topscore is 50 in de gemeente Westland. In het Noorden scoorde de gemeente Smallingerland 40 punten. In de bijgevoegde LMWI 2016 kunt u de scores van het beleid van de gemeente Groningen in detail nalezen.

De werkgroep Lokaal FNV Groningen/Haren is van mening dat er nog veel te verbeteren valt. Wij zijn bereid om desgewenst daarover met u in gesprek te gaan.

Wij hopen dat u in uw raadswerk baat heeft bij de resultaten van deze enquête en dat u zich wilt inspannen om het beleid van de gemeente socialer te maken, zodat Groningen over twee jaar beter uit de bus komt.

 

Met vriendelijke groet,

Beate de Ruiter

Voorzitter Lokaal FNV Groningen/Haren

e-mail: groningen@fnvlokaal.nl

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht