defensiepersoneel in actie

defensiepersoneel in actie

02 nov 2017 - het actiecomité van de gezamenlijke bonden

defensiepersoneel in actie

KOM IN ACTIE - OPROEP TOT DEELNAME ACTIE OP 2 NOVEMBER IN DEN HAAG

Collegae

Op 15 september hebben ongeveer honderd burger defensiemedewerkers en militairen deelgenomen aan de belegerings actie van het gebouw van het ministerie van Defensie. Doelstelling: strijden voor betere arbeidsvoorwaarden. Deze (kleinschalige) actie is niet onopgemerkt gebleven. De minister van Defensie heeft in een reactie richting de pers aangegeven dat ze donders goed weet wat er speelt en dat ze probeert er met de bonden uit te komen.

De bonden stellen vast dat er nog steeds geen arbeidsvoorwaarden voorstel op tafel ligt wat tegemoet komt aan de eisen en daarom worden er nieuwe acties in gang gezet.

 

De eerstvolgende actie gaat op 2 november tussen 11.00 en 15.00 uur plaatsvinden op de Koekamp, dichtbij Centraal Station Den Haag.

Defensiemedewerkers hebben massaal NEE gezegd tegen het laatste eindbod en ondanks onze acties stellen wij vast dat er nog steeds geen fatsoenlijk cao bod op tafel ligt.

Kom in actie! Wij gaan op 2 november opnieuw actie voeren waarbij wij in omvang opschalen. Wij roepen jullie hierbij indringend op om aan deze actie deel te nemen. De bonden zorgen voor busvervoer vanaf een aantal opstaplocaties richting Den Haag en retour naar de opstaplocatie.

KOM IN ACTIE op 2 NOVEMBER !!! Aanmelden op email adres actie@defensiepersoneelinactie.nl

Wij hebben van u nodig; NAAM en KAZERNE waar u werkzaam bent.

Dit om op basis van de aanmeldingen te bepalen waar wij de opstaplocaties voor de bussen het beste kunnen inrichten.

Buitengewoon verlof;

Wij hebben veel vragen gekregen over het wel of niet toekennen van buitengewoon verlof.

Een aanvraag voor toekenning buitengewoon verlof kan door defensiepersoneel ingediend worden en de commandant van de eenheid maakt een afweging. Kaderleden die actief zijn voor de bond en medezeggenschapsleden die aangesloten zijn bij een bond hebben conform regelgeving recht op buitengewoon verlof voor deelname van bondsactiviteiten. Volledigheidshalve merken wij op dat indien de belangen van de dienst zich daartegen verzetten een aanvraag afgewezen kan worden. Hoe dan ook, wij strijden in opdracht van onze leden voor betere arbeidsvoorwaarden en het is daarom van groot belang dat defensiepersoneel zichtbaar is bij de acties. Militairen het liefst in uniform.

 

DIT IS HET MOMENT VOOR ACTIE - Wij rekenen op jullie, laat horen en zien dat het genoeg is geweest. Defensiepersoneel verdient beter.

 

Namens het actiecomité van de gezamenlijke bonden

Jef Stassen

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

John Bosch schreef op 13-10-2017

Onderstaand bericht is afkomstig van een oud-militair die haarfijn uitlegt waarom het concept-voorwaarden akkoord voor Defensie een lachertje is... *** MAG MAX GEDEELD WORDEN *** Militairen vecht voor het respect dat jullie toekomt Met recht gebruik ik deze titel voor dit stuk omdat ik van mening ben dat er keer op keer op grove wijze wordt gesold met onze militairen. Het moge toch inmiddels duidelijk zijn dat defensie de sluitpost van de begroting is. Maanden lang is er door minister Hennis en de militaire vakbonden gepoogd om een ordentelijke CAO voor het personeel te bewerkstelligen en telkens werd dit overleg opgeschort omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt. Maar sinds minister Hennis haar hielen heeft gelicht en Dhr. Klaas Dijkhof als interim minister van defensie optreedt is het schijnbaar nog nooit zo gemakkelijk geweest om tot een Arbeidsvoorwaarden akkoord te komen dat “ogenschijnlijk” aan ieders verwachtingen voldoet. Uiteindelijk hebben alle nieuwsmedia ons al verteld dat er een nieuw akkoord bereikt is. Daarmee is mijns inziens de deur reeds dichtgegooid om dit nog aan de achterban voor te leggen. Want heel Nederland weet dat er dus een akkoord is bereikt, dus verwacht ook niemand dat de militairen nu nog gaan klagen. De acties van 2 november as. zijn al geannuleerd. Dat zegt volgens mij voldoende Maar de hele gang van zaken bevreemdt mij ten zeerste en in een eerder schrijven heb ik al aangegeven het stuitend te vinden dat zowel de CDS als de C-ZSK, Vice Admiraal Rob kramer hebben gemeend hun blijdschap te moeten uiten d.m.v. het sturen van een mail aan het voltallige personeel. Ik proef hieruit dat het bereikte akkoord het hoogst mogelijk haalbare is en dat men het dan ook met blijdschap dient te accepteren, lees slikken. Maar in het licht van een periode van 4 jaar waarin het defensie personeel zonder CAO heeft gezeten en er geen enkele ruimte en perspectief voor hen was is dit, in mijn ogen, een beschamend resultaat. Ik wijs niet graag met het vingertje naar andere sectoren, omdat ik ieders werk respecteer, maar één sector wil ik er toch uitlichten. Namelijk de leraren uit het basisonderwijs. Zij eisen meer salaris en minder werkdruk en extra handen in de klas. Er is in eerste instantie reeds door de vice premier Lodewijk Asher geëist dat er meer geld voor deze groep uitgetrokken dient te worden en heeft hier zelfs een hard standpunt over ingenomen. Dhr. Asher heeft woord gehouden en uiteindelijk is er een “substantieel bedrag” voor deze groep gereserveerd. Maar de leraren vonden het niet genoeg en gingen in staking. Op dat moment echter werd hun probleem ook het probleem van de ouders. Zij dienen namelijk opvang te regelen voor het feit dat hun kind op die dag niet school kan en missen zelfs een dag onderwijs. Dat is belastinggeld dat door ieder van ons wordt opgehoest. De laatste stand van zaken is dat men nu zelfs overweegt om de scholen voor twee dagen te sluiten om zo hun wensen af te dwingen. Laat ik in één ding duidelijk zijn. Ik gun iedereen het zijne, maar wil wel benadrukken dat er niemand is die voor de belangen van militairen opkomt. Zelfs de regering heeft geen idee wat het beroep van militair zijn inhoudt en dus hebben militairen van hen ook niets te verwachten. Maar ik zal het proberen uit te leggen. • Militairen mogen niet staken, ze mogen daarentegen wel demonstreren hetgeen dan meestal inhoudt dat de militair hier zijn eigen vrije tijd voor dient te gebruiken en dat hij veelal geen steun van zijn leidinggevende kan verwachten. De goeden daargelaten. • Militairen dienen, zonder discussie, onder alle omstandigheden uitvoering te geven aan wat de politiek hen opdraagt. Met het recente verleden voor ogen hebben tientallen militairen dit reeds met hun eigen leven moeten bekopen, of zijn ze zwaar getraumatiseerd van een missie terug gekomen. Uiteraard is het zo dat iedereen kiest voor het vak/beroep waartoe men zich geroepen voelt, hetgeen niet wegneemt dat daar dan ook een passende vergoeding tegenover zou moeten staan. Maar wie moet dat dan regelen als je niet wordt gehoord? Om een beeld te schetsen, voor een kleine 3 euro per uur bovenop het standaard salaris mogen militairen de kastanjes uit het vuur halen voor de politiek waarbij ze veelal voor maanden hun naasten en geliefden dienen te verlaten. Het gaat hierbij vaak om missies waarbij ik me afvraag of hier het belang van Nederland inderdaad mee is gediend. Maar dat terzijde, ook dat is wat het beroep van militaire zijn inhoudt. • Militairen hebben de afgelopen jaren een onevenredige ophoging van de ontslagleeftijd voor hun kiezen gekregen. Dit alles is in gang gezet in het begin van deze eeuw en momenteel is het zo dat de jonge mannen en vrouwen gemiddeld 13 jaar langer moeten werken dan in het recente verleden het geval was. Persoonlijk vind ik werken ook geen straf en ik heb met langer doorwerken dan ook geen probleem. Wel had men hiervoor echter een veel betere overgangsregeling kunnen treffen om zo het leed voor iedereen zo eerlijk mogelijk te verdelen. • Militairen hebben een door de regering opgedrongen, beschamend, AOW-GAT. De militair gaat op zijn 65e met pensioen. Dat is nu eenmaal wettelijk geregeld, maar de AOW leeftijd wordt in stappen verhoogd en waar dat eindigt weet niemand nog met zekerheid. Voor een grote groep houdt dat in dat ze naar de huidige maatstaven worden geconfronteerd met een AOW-GAT van tot wel drie jaar, oplopend. Er wordt gecompenseerd, maar dan nog is de inkomens achteruitgang minimaal 10 procent t.o.v. de oude regeling. Voor velen toch enkele honderden euro’s per maand. • Militairen werden geconfronteerd met de WUL (Wet Uniformering Loonbegrip). Deze wet was echter niet bedoeld voor militairen vanwege hun aparte status, echter hebben regering en vakbonden een wegtrekkertje gehad en is dit ook voor het militaire personeel doorgevoerd. De inkomens achteruitgang is niet gecompenseerd. • Militairen gaan van een eindloon pensioen regeling naar een middelloon regeling. Voor met name de jongere militairen zal dit zeer zeker grote nadelige inkomens achteruitgang tot gevolg hebben. • Militairen genieten veelal toeslagen voor varen, vliegen en oefenen. Deze toeslagen zijn al jaren lang ongewijzigd en tellen niet mee voor de pensioengrondslag, behalve de vliegtoelage. Hiervoor is dit wel geregeld. Voor mij ook onverteerbaar. Alsof varen en oefenen in het terrein geen gevaar met zich meebrengt. Dit zijn zaken die ook eens onder de loep genomen dienen te worden. Ik zou dan ook willen pleiten voor slechts twee toeslagen te weten de Oefentoelage en de vliegtoelage. Want zodra men gaat varen, oefenen of vliegen dan doet men dit vanuit het oogpunt van een oefening of vanuit het oogpunt van een missie. Men kan hier uiteraard gradaties in aanbrengen naarmate de risico’s verhogend zijn. Denk aan varen op een bovenwater schip of een onderzeeboot. (dit is slechts een voorbeeld) Ook zouden alle toeslagen in de pensioengrondslag meegenomen moeten worden want nu heeft alleen het vliegende personeel hier voordeel van. Voor mij is dit ook een vorm van discriminatie. • Militairen hebben geen zekerheid van het behoud van hun baan. Ook gaat defensie geen baan zoeken voor de militair die voor ontslag wordt voorgedragen, maar wordt de militair zo goed mogelijk geëquipeerd om zich op de burgermaatschappij voor te bereiden, zo wordt er gesuggereerd. Momenteel is hier echter niets van terug te vinden, vanwege de grote personele problematiek die bij defensie heerst. • Verder zij er nog hoofdpijn dossiers zoals Chroom 6 en PX-10 die ook geen schoonheidsprijs verdienen v.w.b. de wijze waarop defensie dit afhandelt. Ik betreur het verder ten zeerste dat de leiders van defensie, CDS C-ZSK, C-LAS, C-LSK en C-KMAR het laten afweten richting de werkvloer om voor de belangen van hun personeel te willen opkomen. Voor hen telt alleen maar dat de opgedragen missies en oefeningen naar volle tevredenheid worden uitgevoerd. Kortom meehobbelen met het politieke primaat, zoals men dat zo mooi zegt. Maar bovenal ligt hun prioriteit bij de volgende stap om hoger op de carrière ladder te willen komen. Ik ga mijn betoog stoppen in de hoop dat zoveel mogelijk mensen de moeite willen nemen om het te lezen en te delen. Er moet echt iets gebeuren met de bijzondere status van de militair, want als die status dan toch niet zo bijzonder blijkt te zijn als dat men wil doen voorkomen dan pleit ik voor het opnemen van het stakingsrecht voor militairen, evenals de ARBO regelgeving en de arbeidstijden regeling zodra eenheden gaan oefenen. We weten allemaal dat dat niet kan, maar daarmee hebben we dan tegelijk de aparte status van de militair omschreven. Dit zijn rechten die iedere Nederlander namelijk wel kent en aan ons militairen echter niet zijn voorbehouden. Mochten jullie nog steeds vinden dat defensie wel zo goed voor jullie zorgt dan zou ik dit stuk terzijde leggen en doorgaan op de slagroeier.