FNV Vakbondshuis Hilversum

Van 20 januari 2018 00:00 tot 31 december 2018 23:59

FNV Vakbondshuis Hilversum

PLANNEN VOOR 2018

Zichtbaarheid en invulling van FNV Vakbondshuis Hilversum

Sinds 24 mei 2017 is in hartje Hilversum (Noorderweg 56-58) het FNV Vakbondshuis Hilversum gevestigd. De opening werd verricht door FNV-voorzitter Han Busker. Het moderne kantoor is in de huisstijl van de FNV ingericht. Het pand ligt op loopafstand van station Hilversum CS. Men beschikt over: acht werkplekken, drie spreekkamers, een ontmoetingsruimte, een grote vergaderzaal en trainingsruimte. De ruimten zijn volledig uitgerust met alle noodzakelijke toebehoren, zoals een groot beeldscherm en internetaansluiting. Henny Klomp, secretaris en beheerder van het pand, Jelmer Mulder, bestuurder en verantwoordelijk voor de werkgroep Sociaal Domein en Martin Overbeeke, vice voorzitter en loopbaanadviseur, vertellen over de plannen die zijn gemaakt. Ze blikken terug op 2017 en vooruit naar 2018. Het vakbondshuis moet zichtbaarder worden in de regio en verdere invulling krijgen. De heren zitten niet stil en willen soms zelfs sneller gaan dan het landelijk FNV-bestuur. Voor het jaar 2018 staan een flink aantal interessante bijeenkomsten op het programma die ook door niet-leden kunnen worden bezocht.

 

Henny Klomp kijkt met tevredenheid terug op 2017. Hij zegt: “We hebben onze zin gekregen en beschikken nu over een mooi vakbondshuis. Hier werd heel lang naar uitgekeken. We zochten een geschikte ruimte die moest dienen als goede ontmoetingsplaats waar iedereen kan binnenlopen. Dat is gelukt.” De heren schatten dat ’t Gooi circa 9000 FNV-leden telt. Het vakbondshuis wordt gebruikt door FNV Metaal, FNV Horeca, FNV Senioren, FNV WSW (sociale werkvoorziening), leden van het dagelijks bestuur en FNV Belastingservice. In 2017 is er veel bereikt. Jelmer, sprekend vanuit het Sociaal Domein, zegt: “Er is goed overleg geweest met de ambtenaren van de regio Gooi en Vechtstreek over de voorbereiding van de politieke stukken richting overheid en aanbesteding. Af en toe krijgen we onze zin, maar niet altijd. Er zijn wat knelpunten bij de indicering van personen die hulp krijgen. Daarover hebben we gesproken met Janny Bakker, wethouder te Huizen. Ze beloofde actie te zullen ondernemen om meer boven tafel te krijgen. Dat is lastig en daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Een: mensen die zorg ontvangen, zeggen niets. Ze zijn bang om gekort te worden. Twee: zorgverleners zeggen ook niets uit angst hun baan te verliezen. Het is moeilijk je vinger daarachter te krijgen. Ze zeggen het ons wel, maar durven het niet hard te maken. Wethouder Bakker zal kijken of hier iets aan kan worden gedaan. Dit jaar borduren we daarop voort. Er zijn afspraken gemaakt met de regio Gooi en Vechtstreek om hier invulling aan te geven.” Klomp vertelt vervolgens: “Ook waren we druk met kaderleden. Deze vrijwilligers zijn de ogen en oren op de werkvloer en tevens ambassadeur van de FNV. Ze zetten zich in voor het vakbondshuis met betrekking tot de openstelling. We zijn erin geslaagd 30 kaderleden te vinden. Tweemaal per week wordt hier spreekuur gehouden: maandag op afspraak en op donderdag is er inloopspreekuur. Hier zijn consulenten aanwezig die zijn opgeleid door de FNV. Ze geven advies op het gebied van juridisch gerelateerde zaken, werk en inkomen.” Ook is iedereen verheugd met het grote aantal vrijwilligers dat zich in wil zetten als gastheer of gastvrouw voor het vakbondshuis. Mede dankzij deze vrijwilligers, kan het huis de hele week geopend zijn.”

 

Bereikt in 2017

Bij 2017 denken Jelmer en Martin vooral aan de problemen op de arbeidsmarkt die mensen met een beperking ervaren. Ze vertellen: “Er is altijd over hen, maar nooit met hen gesproken. Voor deze mensen is recent een avond belegd. Ze zijn uitgenodigd via het UWV. Dertig mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kwamen naar ons vakbondshuis waar uitgebreid over hun problemen werd gesproken. Er was ook een werkgever bij en iemand van het UWV. Voor de doelgroep was het heel plezierig te ontdekken dat ze niet de enige zijn die problemen ervaren. We willen deze activiteit verder uitbreiden en met deze mensen zelf aan de slag gaan, maar ook onze stem laten horen via de politiek. We doen ons best invloed uit te oefenen op het beleid. Mensen met een beperking hebben recht op een jobcoach. Aan wie er een groot tekort is. Het UWV reageerde positief. Met de Tomingroep hebben we eveneens goede contacten. Regelmatig vergadert de bedrijfsledengroep hier. Vanwege gemaakte politieke keuzes, komt de werkgelegenheid van deze groep in gevaar. We zien dat kwetsbare mensen steeds harder moeten werken. Vanwege het wegvallen van de wachtlijsten zijn mensen uit de doelgroep niet meer zichtbaar. De participatiewetgeving heeft tot gevolg dat de instroom voor de Tomingroep vrijwel is gestopt. Het is belangrijk dat we verbinding blijven zoeken.” Een andere ontwikkeling binnen de FNV is dat er steeds minder onderscheid wordt gemaakt tussen leden en niet-leden wat betreft de informatievoorziening en advies.

 

Plannen voor 2018

Martin vertelt dat er meer samenwerking wordt gezocht met sectoren als: de zorg, sociale werkvoorziening, media (Hilversum!) en het vervoer. Gesprekken daarover zijn gestart. Met FNV Senioren zijn goede afspraken gemaakt. De senioren maken zich sterk voor pensioenen en indexering. Dat is ook een punt van het actieprogramma Het Offensief waarvan de kick-offop zaterdag 13 januari in Utrecht heeft plaatsgevonden. Henny geeft aan dat de leden in de regio Gooi- en Vechtstreek gebruik kunnen maken van de belastingservice van de FNV. “Leden wordt hier hulp geboden bij het invullen van hun belastingaangifte. Deze dienst wordt dit jaar in het vakbondshuis ondergebracht. Dit zal de bekendheid van het huis vergroten. Het bespaart ook kosten. Op woensdag 21 februari is hier een bijeenkomst waar uitleg wordt gegeven over de belastingaangifte over 2017 en veranderingen voor 2018. Ieder jaar komen hier ruim 100 leden op af”, aldus Henny. Een andere activiteit dit jaar is het verkiezingsdebat dat op dinsdag 13 maart, in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen, wordt gehouden. Dit debat vindt niet plaats in het vakbondshuis, maar in de raadzaal van het gemeentehuis van Hilversum. Met vertegenwoordigers van verschillende partijen uit verschillende gemeenten wordt gediscussieerd aan de hand van een aantal stellingen en zij kunnen ook worden bevraagd. Het debat is voor iedereen toegankelijk.

 

Decentralisatie

“Aangezien de FNV een fusieorganisatie is, zijn de verschillende afdelingen nog niet altijd goed op elkaar afgestemd. Het hoofdkantoor in Utrecht lijkt voor velen ver weg. De werkorganisatie is groot en soms log. We staan voor goede dienstverlening, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. In gesprekken met het hoofdbestuur en sectorbestuurders dringen we aan op het verbeteren van deze situatie. We denken na over hoe we op een waarderende manier kunnen samenwerken. We zijn volop aan het zoeken geweest naar wat onze taak en functie is en wat de locatie betekent voor ons, de medewerkers en de leden. Dit proces loopt. Voor de decentralisatie is een paar jaar nodig. We willen zoveel mogelijk activiteiten naar ons vakbondshuis in Hilversum toetrekken. Ook willen we hier graag mensen uit andere sectoren in huis hebben. Dat is een schone taak. Ingebrachte ideeën op dit punt worden opgepakt”, aldus Henny. Nieuw is dat de kaderleden nu dezelfde informatie krijgen als het bestuur. Ze kunnen nu ook agendapunten inbrengen; dit is een ontwikkeling die aanslaat. De contacten met verschillende sectoren als: de media, Tomingroep en Connexxion worden versterkt. “Af en toe vergadert de Horecabond in ons pand. Het is er uitstekend geschikt voor. We zitten centraal in het land en zijn goed met het openbaarvervoer te bereiken”, zegt Martin. Iedereen die in het vakbondshuis een dagje wil komen werken, is welkom. Laatst gebeurde dat al toen de treinen wegens flinke sneeuwval niet reden. Er gaat een nieuwsbrief uit naar de leden die ook op de website www.fnvlokaal.nl per gemeente is te downloaden. In 2018 staan: de loopbaanadviesactiviteiten, themabijeenkomsten, een open dag en de belastingservice op de agenda.

 

Meer nieuws

Jelmer, Henny en Martin zijn nog lang niet uitgesproken. Een ander plan voor 2018 komt op tafel. “Vijf keer per jaar proberen we informatieve bijeenkomsten te organiseren in het vakbondshuis. Dit initiatief noemen we Club FNV. De eerste is op dinsdag 6 februari om 20.00 uur en heeft als thema: Eerder met pensioen gaan. Hoe doe je dat en wat komt daarbij kijken? Een tweede bijeenkomst van Club FNV vindt plaats op dinsdag 6 maart en heeft betrekking op het Sociaal Domein. Er zullen bestuurders van de FNV spreken die gepokt en gemazeld zijn en die alle vragen kunnen beantwoorden. De avond is voor alle belangstellenden, zowel voor mensen die werken in de zorg als zij die zorg ontvangen.” Jelmer legt uit: “Ons doel is een verbindende factor te zijn tussen de verschillende partijen. Daarmee gaan we aan het werk; we willen zo veel mogelijk faciliteren. In 2019 gaan we elke maand een dergelijke bijeenkomst organiseren. Het gaat om informele bijeenkomsten over actuele onderwerpen die zowel toegankelijk zijn voor leden als niet-leden. Er wordt een lezing of presentatie gegeven, daarna is er een drankje en na afloop kunnen er vragen worden gesteld. Op woensdag 21 februari is er een themamiddag en –avond over de belastingen m.b.t. de aangifte 2017. Belangstellenden kunnen dan kiezen uit twee tijdstippen: 15.00 en 19.30 uur. Tamara Tamis, Senior Fiscaal medewerker van de Fiscaliteit Belastingservice FNV, geeft die dag tekst en uitleg”, vertellen Jelmer en Henny. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot zondag 28 januari via: Lokaal.GooiVechtstreek@vereniging.fnv.nl. “We hebben goede contacten met het nieuwgekozen bestuur van de FNV en willen graag van hen horen hoe zij de taak en inhoud van het vakbondshuis zien. De plek van het vakbondshuis moet worden waargemaakt. Dit voorjaar zal de dienst loopbaanadvies voor een deel vanuit Utrecht worden overgeplaatst naar Hilversum. Bij deze dienst werken gecertificeerde loopbaanadviseurs die leden kunnen adviseren over loopbaan gerelateerde vragen.
Tot slot wordt er voor de jubilarissen tweemaal per jaar een jubilarisavond georganiseerd. De gelukkigen krijgen een toespraak, bloemetje, speld en een cadeau. We zijn zuinig op onze leden. Zo’n avond wordt heel erg op prijs gesteld. Jubilarissen die minder mobiel zijn, worden zelfs met een taxi gereden”, vertellen de heren. De nadruk voor alle georganiseerde activiteiten in het FNV Vakbondshuis Hilversum ligt op informaliteit en de drie medewerkers onderstrepen nog maar eens dat zowel leden als niet-leden echt van harte welkom zijn.

 

Wensen

De drie mannen willen tot slot de leden voor het nieuwe jaar alle goeds toewensen. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen wensen ze hen: vaste banen, échte banen in de zorg en in andere sectoren. Dat wil zeggen: banen waarmee je een toekomst opbouwt en een zeker bestaan kunt leiden. Dat betekent minder flexcontracten, nulurencontracten en flutbaantjes. De mensen met een arbeidsbeperking die niet volledig inzetbaar zijn, wensen ze voldoende duurzame, garantiebanen toe met een fatsoenlijk inkomen en dat elk van hen een jobcoach zal krijgen. Het is hun verlangen dat de race naar de bodem stopt. “Het gaat goed in Nederland, maar met hele groepen gaat het nog niet goed, met name jongeren hebben het zwaar. Ze krijgen tijdelijke contractjes aangeboden en werken voor een laag loon. Dat moet echt veranderen”, vindt Jelmer.

 

Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger, kan contact opnemen via: www.vrijwilligersvacaturebank.nl

Belangstellenden voor de vrijwilligersfunctie loopbaanconsulent kunnen zich aanmelden via: www.fnvwerkt.nl

 

(auteur: Suzan Oostwouder)

https://lokaalfnv.nl/regio/gooi-en-vechtstreek

 

 

 

Deel deze Activiteit