Voor een menswaardige samenleving!

Voor een menswaardige samenleving!

07 jun 2017 - Riny Snoeren, lid redactieteam

Voor een menswaardige samenleving!

Op 21 maart 2018 is het weer zover. Dan vinden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. De FNV heeft één belangrijke boodschap: we willen dat het weer gaat over hoe we het beter krijgen voor iedereen. Dat er weer Echte Banen komen waarmee je een toekomst kunt opbouwen, een zeker bestaan kunt leiden en waarbij de kwaliteit van het werk voorop staat. We willen weer een samenleving die gelijke kansen biedt voor alle mensen die werken, willen werken of gewerkt hebben en waar mensen met respect worden behandeld. De Lokale politieke partijen kunnen daarop samen met ons invloed uitoefenen, zodat we een betere, menswaardige samenleving krijgen, ook in Eindhoven. 

Als Lokaal FNV Regio Eindhoven en De Kempen hebben we ons vooral toegespitst op de gemeente Eindhoven, een belangrijke sociaaleconomische gemeente in onze regio: als het goed gaat in onze gemeente heeft dat ook zijn uitstraling naar de omliggende gemeenten, daar werken we met elkaar aan. Wij hebben een zestal speerpunten geformuleerd, waarvan we de lokale partijen middels een schrijven verzocht hebben deze punten op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

1. GEEN ONNODIG FLEXWERK BIJ DE GEMEENTE
We vinden het belangrijk dat de gemeente als werkgever ook zelf het goede voorbeeld geeft. De FNV constateert dat in de afgelopen jaren flexwerk bij gemeenten aanzienlijk is toegenomen. Vaak gaat het om structureel werk in plaats van tijdelijke inzet van piek of ziek. De meeste flexwerkers krijgen niet dezelfde beloning en ontwikkelingsmogelijkheden als de vaste medewerkers. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van het werk en daar hebben burgers ook last van. Daarnaast verandert de samenleving en daarmee ook de relatie tussen de overheid en burger. We vinden het daarom ook belangrijk dat onze gemeente structureel investeert in de ontwikkeling van haar eigen medewerkers.

2. STOP WERKEN ZONDER LOON EN VERDRINGING VAN BETAALD WERK
Steeds vaker worden uitkeringsgerechtigden gedwongen zonder loon te werken in een baan die voorheen betaald werd. Werken zonder Loon leidt meestal tot verdringing van Echte Banen en tot oneerlijke concurrentie tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden. De praktijk leert dat Werken zonder Loon meestal geen uitzicht geeft op een Echte Baan, want waarom zouden werkgevers betalen als deze mensen gratis door de gemeente worden aangeleverd? Wij willen dat uitkeringsgerechtigden die productieve arbeid verrichten een Echte Baan krijgen die betaald wordt volgens de geldende cao, dan wel het wettelijk minimumloon. Schaf de verplichte tegenprestatie af, want dit leidt nergens toe. Uitkeringsgerechtigden leveren al een tegenprestatie; ze zoeken naar werk. Belangrijk hierbij is als gemeente systematisch te toetsen of verdringing van betaald werk in de praktijk voorkomt. Dit kan door het instellen van een onafhankelijk interventieteam dat verdringing onderzoekt, voorkomt en beëindigt. Eindhoven investeert sterk op binnenhalen van bedrijven die geavanceerde technologie als product maken. Juist voor mensen met minder opleiding is het wenselijk ook sterk in te zetten op het binnenhalen van bedrijven die werk hebben voor deze mensen zoals de maakindustrie en transport.

3. INVESTEER IN BASISVAARDIGHEDEN
Kunnen lezen, schrijven, rekenen en vaardig zijn op het internet zijn belangrijke voorwaarden om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving en op de arbeidsmarkt. Voorkom dat kwetsbare groepen, zoals senioren, laaggeletterden en digibeten tussen wal en schip vallen door als gemeente goed zicht te krijgen op de omvang en behoeften van deze mensen. Belangrijk hierbij is herkenningswijzers te gebruiken om de signalen te kunnen herkennen en om mensen gericht door te kunnen verwijzen voor extra ondersteuning.

undefined

4. PERSOONLIJK MAATWERK
Wij horen van mensen dat ze niet allemaal de zorg (WMO) krijgen die ze nodig hebben. Persoonlijk maatwerk bieden is erg belangrijk, maatwerk dat aansluit op de behoeften en wensen van de mensen. Na de decentralisatie is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van echt maatwerk. Neem in uw programma op dat u daar ook voor gaat!

5. INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
Bij de gemeente Eindhoven ontvangen uitkeringsgerechtigden pas na vijf jaar een individuele inkomenstoeslag. Dat is weliswaar een hoger bedrag dan gemiddeld, echter…, uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat het vele malen beter is als de Individuele inkomenstoeslag uiterlijk ingaat met het derde jaar van de bijstand, omdat hiermee de eventuele schulden tijdig kunnen worden teruggedrongen én de eventuele schulden niet nog meer oplopen.

6. Last but not least
BEHANDEL UITKERINGSGERECHTIGDEN NIET ALS TWEEDERANGSBURGERS
We horen en merken te vaak dat uitkeringsgerechtigden zich behandeld voelen als profiteurs. Het is niet hun schuld dat zij geen werk kunnen vinden, wij willen de werkloosheid bestrijden en niet de werklozen. Door de Participatiewet hebben uitkeringsgerechtigden met veel meer en strengere regels te maken, die sneller kunnen leiden tot het stopzetten van de uitkering. Wij vinden het belangrijk hen met respect te behandelen, maak ze juist weerbaarder en wijs ze niet alleen op de vele plichten, maar ook op hun rechten.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht