Open brief aan Gemeente.

14 jun 2018 - webmaster

Open brief aan Gemeente.

Geachte dames en heren,

Lokaal FNV De Fryske Marren maakt zich grote zorgen over het leveren van huishoudelijke zorg aan de bewoners en onze leden van uw gemeente nu er een groot financieel te kort is bij het sociale domein.

Nu al zijn er bewoners die niet de uren zorg krijgen conform de regels die de Centrale raad van Beroep heeft uitgesproken op 18 mei 2016. Concreet moet immers zijn welke activiteiten moeten worden verricht om het resultaat te bereiken, hoeveel tijd daarvoor nodig is en met welke frequentie deze activiteiten moeten worden verricht.

De WMO 2015 gaat uit van een “schoon en leefbaar huis” en de rechter zegt duidelijk dat een gemeente het niet aan de gecontracteerde zorgaanbieder over mag laten om te bepalen in welke omvang en met welke kwaliteit de huishoudelijke zorg wordt geboden.

Helaas moeten wij constateren, dat u zich onttrekt aan uw wettelijke taken en verantwoordelijkheden waar het gaat om het verstrekken van deze zorg. Het gaat hier om bewoners die fysiek of psychisch niet in staat zijn hun huis “schoon en leefbaar” te houden. Cliënten met psychische problemen worden tegenwoordig niet snel opgenomen en hebben daarom ook vaak hulp en begeleiding in de huishouding nodig om “het schoon en leefbaar” te houden. Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en kunnen participeren in de maatschappij. Het resultaat moet zijn dat iemand zo zelfstandig mogelijk kan leven en mee kan doen in de maatschappij.

Lokaal FNV De Fryske Marren doet dan ook een dringend appèl op u om niet te bezuinigen op de zorg en begeleiding binnen het sociale domein. De gemeente moet zorgen dat de inwoners voldoende zorg krijgen ook als ongeacht het budget vanuit het Rijk! Dit is ook de reden dat wij ons rechtstreeks richten tot u. U heeft het budgetrecht en daarmee de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van voldoende middelen. Door voldoende uren zorg te verlenen aan de bewoners van deze gemeente die daar gewoon recht op hebben, en niet zoals we nu zien, te korten in uren. Het leveren van hulp is maatwerk en geen gemiddelde. Het kan niet zo zijn ,zoals nu het geval is, dat er nu zorgverleners zijn, die meer hulp bieden dan waar zij voor betaald worden door de gemeente, omdat zij het niet over hun hart kunnen krijgen om. de cliëntenin de steek te laten zodat ze verwaarlozen.

Wij vertrouwen u hiermee ons standpunt te hebben aangegeven en uiteraard zijn wij beschikbaar voor een eventuele nadere mondelinge toelichting.

In afwachting van uw reactie,

hoogachtend,

namens het bestuur van FNV Lokaal De Fryske Marren

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht