Factsheet voor ondernemingsraden

17 apr 2020 - FNV

Factsheet voor ondernemingsraden

undefined

Waar moet je rekening mee houden rondom extra of minder vrije dagen?

De or heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling, tenzij anders in de cao staat. Een crisis als corona verandert dit niet. Maar misschien moeten bestaande regels en afspraken uit de bedrijfsregeling of cao opnieuw bekeken worden. Een definitieve beslissing over een verandering kun je pas nemen als werkgevers, vakbonden en de or met elkaar overleggen. Check onze factsheet zodat jij je goed kunt voorbereiden.

Raadplegen achterban

Voor elke wijziging geldt: houd je belangen van de werknemers in de gaten. Arbeids- en rusttijden zijn belangrijke elementen. Juist daarom is het van groot belang dat de werkgever een zorgvuldige procedure in acht neemt waarbij de vakbond en de or nadrukkelijk betrokken moeten worden. Regelmatig contact met de achterban is daarbij essentieel!

Vakantieregeling

Als werknemers deze zomer geen vakantiedagen op willen of kunnen nemen, ontstaat er een stuwmeer aan vakantiedagen. Dat kan ervoor zorgen dat straks iedereen tegelijk op vakantie wil als het eindelijk weer kan. Hoe daarmee om te gaan? Een goede vakantieregeling maakt dat een werkgever hier niet ongerust over hoeft te zijn. Hierin is vastgesteld hoe de vakantie kan worden opgenomen en in welke periode wel of juist niet. En in welke gevallen de werkgever mag weigeren. Is er nog geen vakantieregeling in jouw organisatie? De or heeft instemmingsrecht bij de invoering ervan (art 27 lid 1 onder b WOR) 

Collectieve vakantie

Ook op dit onderwerp heeft de or instemmingsrecht. Daaronder valt ook het aanwijzen van een of meer verplichte dagen collectief vrij (art 27 lid 1 onder b WOR). In de (collectieve) arbeidsovereenkomst kan staan dat de werkgever een aantal verplichte vrije dagen kan afspreken. In jouw cao lees je om hoeveel dagen dat gaat en onder welke voorwaarden. 

Arbeidsduurverkorting (adv)

Door wegvallend werk wordt werknemers gevraagd hun adv op te nemen. Hier geldt hetzelfde voor als bij vakantie-uren: stimuleren mag wel, verplichten niet. De regels over het ontstaan en opnemen van adv zijn meestal opgenomen in de cao. Vaak is hier ook een rol weggelegd voor de or. 

Plus/min uren

Sommige bedrijven gebruiken een plus/min urensysteem of  jaarurennorm. Over een langere periode worden teveel gewerkte uren (plusuren) en te weinig gewerkte uren (minuren) bijgehouden en tegen elkaar weggestreept zodat je gemiddeld voldoende uur werkt. In deze coronaperiode worden mensen naar huis gestuurd en gevraagd min-uren te schrijven. Maar het plus/min urensysteem is bedoeld voor een normale werksituatie en niet voor een crisissituatie zoals deze. Ook horen we dat werknemers naar huis worden gestuurd maar dat ze hier geen min-uren voor mogen schrijven tegen de al opgebouwde plusuren. De werkgever heeft liever dat ze de (dure) vakantie- of adv -uren opnemen.

Wij vinden dat de werkgever eerst moet kijken naar een mogelijkheid om dit op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan bijscholing of tijdelijk ander werk laten. Bij een grote teruggang in omzet kan de werkgever ook gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

Verlof

Veel werknemers werken thuis. Misschien wordt jij daar minder productief van omdat je bijvoorbeeld wordt afgeleid door kinderen of huishouden. Sommige werkgevers vragen in dat geval of je vakantie-uren hiervoor op wilt nemen. Maar het thuiswerken is geen zelfgekozen situatie, dus hoeft je de rekening ook niet te betalen. 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht