Terugblik College voor Arbeidszaken maart

19 mrt 2019 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 15-03-2019)

Terugblik College voor Arbeidszaken maart

Het College voor Arbeidszaken kwam op 13 maart bijeen. Op de agenda stonden onder andere: een presentatie over de meerjarenvisie VNG, de Cao Gemeenten, conceptbeleidsplan CvA en een verkenning werkgeversrol gemeenschappelijke regelingen.

Meerjarenvisie VNG

Jantine Kriens, algemeen directeur VNG, gaf een terugblik over ronde die de VNG in het land houdt over de ontwikkeling van de meerjarenvisie VNG. Met gemeenten is in kaart gebracht wat de belangrijkste maatschappelijke thema’s voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor het lokaal bestuur. “Niemand kan alles alleen, werk samen” aldus Jantine Kriens die tijdens de bijeenkomsten uitgebreid gesproken heeft over de verscheidenheid aan opgaven waar gemeenten voor staan. Het college benadrukte de belangrijke rol die de VNG heeft en hecht waarde aan een duidelijke richtinggevende visie. Op de Algemene Ledenvergadering op 5 juni in Barneveld kunnen de leden hun stem uitbrengen over de meerjarenvisie VNG.

Cao Gemeenten

De VNG en de vakbonden onderhandelen over een nieuwe Cao Gemeenten. Het college werd door de onderhandelingsdelegatie op de hoogte gebracht van de voortgang van het overleg. De VNG wil afspraken maken over de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof bij gemeenten. Daarnaast wil de VNG voorkomen dat er een stapeling van huidige rechten voor boventalligen en ontslag bij disfunctioneren ontstaat met de vanaf 1 januari 2020 geldende transitievergoeding. Om te komen tot een evenwichtig pakket van afspraken heeft het college onder meer een meerjarige afspraak verkend. Het gesprek in het CvA geeft koers aan het vervolg aan de cao-tafel.

Conceptbeleidsplan

Elke beleidsperiode wordt er door het College voor Arbeidszaken een beleidsplan opgesteld. Het conceptbeleidsplan voor de komende vier jaar is opgebouwd rondom drie thema’s: arbeidsvoorwaarden van gemeenten, werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking en kwaliteit van het politieke ambt. Het beleidsplan heeft het doel om te zorgen voor optimale voorwaarden voor het functioneren van gemeenten en werkgevers. Het college legt het conceptbeleidsplan begin april in een ledenraadpleging aan de leden voor.

Verkenning werkgeversrol gemeenschappelijke regelingen na 1/1/2020

Het CvA vindt het belangrijk dat gemeenschappelijke regelingen na 1/1/2020 de arbeidsvoorwaarden van de Cao Gemeenten blijven toepassen. Gemeenschappelijke regelingen die een aansluitingsovereenkomst bij de VNG hebben, passen de arbeidsvoorwaarden toe, maar zijn niet direct gebonden aan de Cao Gemeenten. De VNG beziet de mogelijke oplossingen hiervoor. Een volgende vergadering spreekt het CvA hier verder over.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht