Terugblik College voor Arbeidszaken december

02 jan 2019 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 18-12-2018)

Terugblik College voor Arbeidszaken december

Het College voor Arbeidszaken vergaderde 5 december jl. Op de agenda stonden onder andere: de Cao Gemeenten, normalisering, beleidsplan en de banenafspraak. 

Cao Gemeenten

Ter voorbereiding op de Cao Gemeenten 2019 heeft het CvA in september en oktober een ledenraadpleging gehouden over de arbeidsvoorwaardennota. In de arbeidsvoorwaardennota staan de voorstellen van het CvA voor de komende onderhandelingen. Het CvA heeft in de arbeidvoorwaardennota een beleidsarme cao voorgesteld met uitwerking van de eerdere afspraak over de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof.

Het CvA besprak de uitslag van de ledenraadpleging en bepaalde op basis daarvan de inzet voor de komende onderhandelingen. Voor meer informatie over de uitslag van de ledenraadpleging en de inzet van de VNG zie het bericht:

Normalisering

De VNG en de vakbonden hebben voorgenomen afspraken gemaakt in het kader van de normalisering. In het CvA werd gesproken over het belang van het pakket aan afspraken dat nu aan de leden voorligt. De voorgenomen afspraken zijn belangrijk, zodat er ook vanaf 1 januari 2020 één cao voor alle gemeenten samen is.

In de ledenraadpleging ligt de volledige tekst van de genormaliseerde Cao Gemeenten 2020 voor – waarin de rechten van de CAR-UWO zoveel mogelijk één-op-één zijn omgezet – en staan de afspraken die zijn gemaakt over het lokaal overleg en geschillenregelingen. Het CvA roept gemeenten op een zorgvuldige afweging te maken over het pakket aan afspraken en hun stem uit te brengen.

Beleidsplan

Het CvA werkt aan een nieuw beleidsplan. Het beleidsplan vormt de basis voor uitwerkingen op belangrijke thema’s. Op de heidag van het CvA is in kennismakings- en verdiepingsessies een eerste start gemaakt om te komen tot het beleidsplan.

Het CvA besprak de opbrengsten van de heidag. Voor de verdere uitwerking van het beleidsplan worden de leden betrokken. Het beleidsplan wordt in het voorjaar aan de leden via een ledenraadpleging voorgelegd.

Banenafspraak

De overheid en de markt hebben samen de verantwoordelijkheid om 125.000 garantiebanen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperkingen. Het eerdere onderscheid tussen de doelstellingen van de overheid en de markt heeft de Tweede Kamer opgeheven.

Voor gemeenten betekent dit dat de inkoop van diensten nu ook meetelt. Het CvA vindt het belangrijk dat gemeenten een impuls blijven geven aan het creëren van arbeidsplekken voor arbeidsbeperkten. De VNG blijft daarom in actie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van banen en haalt best pratices op om te verspreiden.

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht