Hoofdlijnen overleg tussen VNG en vakbonden op 30 mei 2018

12 jun 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 07-08-2018)

Hoofdlijnen overleg tussen VNG en vakbonden op 30 mei 2018

Naar Cao-onderhandelingen

Op 30 mei 2018 was er een overleg tussen VNG en vakbonden. In dit overleg is gesproken over de implementatie van de huidige cao afspraken en heeft er een nadere verkenning plaatsgevonden over de voorbereiding op de invoering van de Wnra per 1 januari 2020.

Daarnaast is er een planning afgesproken inzake de onderhandelingen over de cao Gemeenten 2019.

Invoering payroll afspraak uitgesteld tot 1 oktober 2018

In de Cao Gemeenten 1 mei 2017-2018 is afgesproken, dat medewerkers met een payrollcontract dezelfde beloning krijgen als medewerkers met een aanstelling. Het LOGA heeft een paritaire werkgroep gevraagd om deze afspraak uit te werken met de volgende uitgangspunten: rechtsgeldig, uitvoerbaar en controleerbaar.

De VNG en de vakbonden hebben op 30 mei vastgesteld dat de werkgroep de cao-afspraak conform deze uitgangspunten heeft uitgewerkt. Het LOGA zal op basis hiervan een CAR-UWO regeling opstellen en uiterlijk 1 juli naar de gemeenten sturen. Om gemeenten de tijd te geven deze afspraak zorgvuldig te implementeren, hebben de VNG en de vakbonden afgesproken dat de regeling per 1 oktober 2018 in werking zal treden. Gemeenten die het niet lukt om de regeling op 1 oktober 2018 uit te voeren, moeten dat uiterlijk 1 januari 2019 doen, maar met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018.

Harmonisatie verlofregeling

In de Cao Gemeenten 1 mei 2017-2018 is afgesproken om het verlofhoofdstuk in de CAR-UWO te harmoniseren, onder de voorwaarde dat VNG en vakbonden het eens worden over een landelijke norm en over overgangsrecht. Ook voor deze afspraak heeft een paritaire werkgroep een advies uitgebracht, en ook hier heeft het LOGA vastgesteld dat het een goed en werkbaar advies is.

De VNG en de vakbonden zullen de norm en het overgangsrecht, conform het advies van de werkgroep, voorleggen aan hun achterbannen en de uitkomst daarvan inbrengen in het overleg over de cao 2019.
LOGA partijen spreken hun dank en waardering uit voor de inzet van de leden van werkgroep en de kwaliteit van de adviezen die het LOGA heeft ontvangen.

Voorbereiding normalisering

Tijdens het overleg is opnieuw gesproken over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020. Het LOGA is bijna klaar met het omzetten van de CAR-UWO in een Cao Gemeenten. Die nieuwe Cao Gemeenten moet ingaan op 1 januari 2020 conform de dan geldende wet- en regelgeving. Afgesproken is dat de cao-tekst uiterlijk 1 november 2018 klaar is. De tekst wordt dan naar de achterbannen van de VNG en de vakbonden gestuurd. Zo hebben alle betrokkenen ruim een jaar de tijd om zich op de toepassing van die cao voor te bereiden.

De genormaliseerde cao zal, net als de CAR-UWO, lokale ruimte kennen en daarom moeten er afspraken komen over het lokale overleg. Hoe deze afspraken eruit komen te zien is nog open, maar de VNG en de vakbonden gaan die afspraken maken voordat de genormaliseerde cao op 1 november 2018 kan worden vastgesteld.

Planning reguliere cao-onderhandelingen 2019

Naast het overleg over de omzetting van de CAR-UWO naar een genormaliseerde Cao Gemeenten moet ook het reguliere overleg over de cao 2019 dit najaar starten. De huidige cao loopt namelijk 31 december af. Afgesproken is om deze onderhandelingen te starten op 1 november 2018.

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht