Verslag bijeenkomst VNG-commissie Werk & Inkomen

10 apr 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 09-04-2018)

Verslag bijeenkomst VNG-commissie Werk & Inkomen

Op 29 maart jl. kwam de VNG-commissie Werk & Inkomen bijeen om te spreken over de adviesaanvraag aan de ROB over de BUIG, loondispensatie en de aanpak van schulden. In dit bericht leest u een kort verslag van de bijeenkomst.

Adviesaanvraag over de BUIG aan de ROB

Het VNG bestuur besprak op 22 maart jl. het Interbestuurlijke Programma (IBP) en de aandachtspunten die nog spelen bij enkele portefeuilles in het sociaal domein, onder andere de BUIG. Eerder kwam het bestuur van de VNG met het kabinet overeen om de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) advies te vragen over de BUIG.

De commissieleden hebben aangegeven dat de adviesaanvraag aan de ROB ook nadrukkelijk in moet gaan op de vraag of er sprake is van adequate financiering. Gemeenten kwamen in 2016 gezamenlijk € 270 miljoen tekort op het macrobudget voor de bijstand. Dit tekort staat niet op zichzelf, maar cumuleert op gemeentelijke begrotingen met tekorten op de financiering van de WSW en een groeiend beroep op de jeugdhulp.

VNG-governance: profielschets voor nieuwe VNG-commissies in het Sociaal Domein

Binnenkort wordt er weer gestart met een nieuwe werving en selectie voor het VNG-bestuur en de VNG-commissies. De commissieleden hebben de profielschets voor de nieuwe VNG-commissies Sociaal Domein besproken en enkele aandachtspunten meegegeven.

Werk en Inkomen in de integrale dienstverlening

De commissieleden hebben gesproken met de adviseurs van de commissie Werk en Inkomen: Erik Dannenberg (Divosa) en Job Cohen (Cedris) over de integrale dienstverlening en de rol die werk en inkomen daarin speelt.

Onderwerp van gesprek waren:

  • wat er bestuurlijk meegegeven kan worden zodat de uitvoering integraal kan handelen;
  • de toegang tot het sociaal domein en de wijze waarop er verbinding tussen de diverse thema’s kan worden gelegd;
  • hoe de uitvoering van elkaar kan leren om de ruimte te pakken om integraal te handelen;
  • de extra bestuurlijke aandacht die nodig is om de uitvoering de vrijheid te geven om met gezond verstand te handelen;
  • de noodzaak voor meer duidelijkheid rond vroegsignalering en privacy.

Gemeenten kunnen van elkaar leren. In het gesprek kwamen diverse voorbeelden aan de orde.

Stand van zaken loondispensatie

De commissieleden hebben de stand van zaken van loondispensatie besproken en welke rol de VNG /gemeenten kunnen spelen in het maatschappelijke debat en de belangenbehartiging richting de Tweede Kamer. De hoofdlijnennotitie is dinsdag 27 maart naar de Tweede Kamer verzonden.

Tijdens het Bestuurlijke Overleg VNG-SZW op 12 maart hebben gemeenten een voorkeur voor behoud van loonkostensubsidie aangegeven. Zij hebben verschillende inhoudelijke bezwaren naar voren gebracht en zien vooralsnog niet in voor welk probleem het voorstel een oplossing zou zijn.

Het voorstel draagt naar de mening van gemeenten niet bij aan de inclusieve samenleving en is onnodig complicerend, ook voor betrokken werknemers die blijvend zijn aangewezen op de bijstand. Ook draagt het niet bij aan de gewenste uniformering van instrumenten en vereenvoudiging van de uitvoering.

Stand van zaken brede aanpak schulden en beschermingsbewind

De commissieleden hebben kennis genomen van de stand van zaken van de passages in het IBP over schulden, de brede schuldenaanpak en het adviesrecht van gemeenten bij schuldenbewind.

De commissieleden hebben nog enkele aandachtspunten meegegeven:

  • maak gebruik van ervaringsdeskundigen en innovatieve ontwikkelingen;
  • maak een goede koppeling tussen Wgs, beschermingsbewind en WSNP

Gemeenten zijn blij met de aandacht voor schulden in het regeerakkoord, maar ze geven ook aan dat de oorzaak van schulden vaak gelegen is in ingewikkelde regelgeving en landelijke oorzaken. De hoofdstructuur moet worden aangepakt.

Rondetafelgesprek met Tweede Kamer over aanpak schulden

Handreiking Social Return

De commissieleden hadden opdracht gegeven om een handreiking Sociaal Return op te laten stellen. Tijdens de vergadering hebben de commissieleden kennisgenomen van de handreiking. De handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven en verder ontwikkelen van hun social returnbeleid. Met de handreiking kunnen gemeenten weloverwogen beleidskeuzes maken. Deze keuzes kunnen bijdragen aan regionale samenwerking en afstemming van het social returnbeleid.

De handreiking wordt binnenkort gepubliceerd zodat gemeenten en andere geïnteresseerden er gebruik van kunnen maken.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht