Terugblik VNG-commissie Werk & Inkomen januari

08 feb 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 02-02-2018)

Terugblik VNG-commissie Werk & Inkomen januari

Op 25 januari kwam de VNG-commissie Werk & Inkomen bijeen. Verschillende kwesties passeerden de revue: het Interbestuurlijk Programma tussen Rijk, VNG, IPO en UvW, de loondispensatie en de aanpak van schulden. In dit bericht leest u een kort verslag van de bijeenkomst. 

Interbestuurlijk Programma

De commissie besprak de gemeentelijke inzet in het Interbestuurlijk Programma. Dit programma moet een nieuwe fase van interbestuurlijke samenwerking inluiden, gebaseerd op gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid.

De achterliggende gedachte is dat veel maatschappelijke opgaven zich niet op het werkterrein van één overheid bevinden. Daarom kunnen ze niet door één overheid aangepakt worden en dus moeten de verschillende overheden samen optrekken.

De basis voor deze nieuwe werkwijze ligt in de 4e beschouwing van de Raad van State over de interbestuurlijke verhoudingen en is vervolgens voor de decentrale koepels (VNG, IPO en UvW) ingebracht aan de formatietafel. Het idee heeft weerslag gevonden in het regeerakkoord, waar bij verschillende thema’s sprake is van programmatische afspraken tussen kabinet en decentrale overheden.

Het VNG-bestuur gaf al eerder randvoorwaarden mee, naast goede spelregels. Het is belangrijk dat er eerst aandacht is voor de tekorten in het sociaal domein, het borgen dat het accres en vooral voor het feit dat de toewijzing van het accres aan opgaven een zaak is van de lokale overheid zelf.

Loondispensatie

Tijdens de commissievergadering kwam de loondispensatie aan de orde. Op woensdag 14 februari bespreken we dit thema in een breder kader met staatssecretaris Van Ark (SZW). VNG/gemeenten willen het hebben over de maatschappelijke opgaven op participatie en arbeidsmarkt, en de financiële kaders.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht