Advies verkenner over afspraken onderkant arbeidsmarkt

21 nov 2017 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 14-11-2017)

Advies verkenner over afspraken onderkant arbeidsmarkt

Er is vooralsnog onvoldoende draagvlak bij gemeenten voor een aparte cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van hoogleraar Roel Bekker. De heer Bekker heeft in opdracht van het VNG bestuur een verkenning gedaan naar dit onderwerp.

Het VNG bestuur heeft op 9 november besloten dit advies over te nemen met de aantekening dat nadere verkenning nodig is. De Algemene Ledenvergadering van de VNG had al in juni 2013 eenzelfde standpunt ingenomen. De uitkomsten van de verkenning geven geen aanleiding om dit standpunt van de VNG op korte termijn te herzien.

Nader onderzoek nodig

In zijn advies stelt de heer Bekker dat er nog nader onderzoek moet worden gedaan naar effecten van de decentralisatie van de Participatiewet. Als gevolg van de decentralisaties komen gemeenten tot een eigen aanpak. De verdere ontwikkeling van de decentrale aanpak heeft tijd nodig en kan op basis van beschikbare ‘best practices’ positief uitpakken.

Een eventuele cao zou aan de orde kunnen komen als sluitstuk van deze  ontwikkelingen. Nu afstappen van het eerder ingenomen standpunt door de VNG zou volgens de heer Bekker als “geforceerd”  gekwalificeerd kunnen worden. Onder gemeenten bestaat terughoudendheid voor de eventuele budgettaire consequenties van algemene regels over arbeidsvoorwaarden. De onduidelijkheid over de grootte van de doelgroep van de werknemers die onder een dergelijke cao zouden moeten vallen speelt hierbij een rol. Het regeerakkoord biedt hiervoor ook onvoldoende houvast.

Aanbevelingen rapporteur

De heer Bekker adviseert om te investeren in onderzoek om de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten beter in beeld te krijgen. Voorts adviseert hij aandacht te geven aan de manier waarop omgegaan kan worden met de geconstateerde dilemma’s. Daar moeten naast gemeenten en vakbonden ook andere experts bij betrokken worden.

Ook adviseert de heer Bekker om een groep te vormen die zich gaat buigen over de vraag of een pensioenvoorziening tot de mogelijkheden kan behoren. Het VNG bestuur neemt deze aanbevelingen over.

Aanleiding onderzoek

De reden voor het VNG-bestuur om de verkenning te starten, waren signalen van verschillende gemeenten dat centrale regie door de VNG op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt gewenst is. Deze gemeenten zijn ook door de heer Bekker betrokken bij het onderzoek. Uit de algemene verkenning  is niet gebleken dat deze wens  op grote schaal leeft onder gemeenten.

Brief van FNV aan alle gemeenten

Begin oktober heeft FNV een nieuwsbericht verzonden aan alle wethouders sociaal domein en werk & inkomen. In de brief roept de FNV gemeenten op de FNV te steunen in haar wens tot een cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt te komen. Het VNG bestuur is van mening dat op basis van de verkenning van de heer Bekker het nu onverstandig is op korte termijn  deze stap te zetten. Eerst zullen de vragen en dilemma’s uit de verkenning beantwoord en opgelost moeten worden. Daar hoort ook een onderzoek bij naar de kosten en vervolgens de vraag wie deze kosten gaat financieren.

Op basis van bovenstaande argumenten en de verkenning adviseert de VNG gemeenten nu niet de steunvraag van de FNV te ondertekenen. De VNG is bereid om de uitkomsten van de verkenning met de vakbonden te bespreken en te onderzoeken of in gezamenlijkheid de aanbevelingen van de heer Bekker kunnen worden uitgewerkt.

Meer informatie

Rapportage gemeentelijk beleid onderkant van de arbeidsmarkt (Mr. Roel Bekker, november 2017)

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht