Speerpunten gemeenten sociaal domein

28 feb 2017 - (website VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Speerpunten gemeenten sociaal domein

Investeren in de veerkracht van inwoners, netwerken en gemeenschappen

1.

Transformatie Sociaal Domein: van wetten en regels naar integrale oplossingen voor  vraagstukken die mensen bewegen

Gemeenten willen verschillende groepen burgers de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Ze hebben ruimte nodig om de integrale benadering niet alleen in de drie decentralisatiewetten (Jeugd, Wmo en Participatie), maar in het hele sociale domein verder uit te werken.

Gemeenten moeten burgers op hun verantwoordelijkheid kunnen aanspreken en het Rijk en gemeenten moeten werken aan vertrouwen, zodat incidenten niet leiden tot een risico-regelreflex. De huidige taken en budgetten moeten worden gehandhaafd en gemeenten hebben ruimte nodig om te kunnen experimenteren.

2.

Aandacht voor specifieke doelgroepen

Op basis van twee jaar ervaring met de decentralisatiewetten en de economische crisis die achter ons ligt, vinden gemeenten het noodzakelijk om de komende kabinetsperiode op de volgende terreinen extra stappen te zetten:

Aanpak van armoede en schulden

Maatregelen om schulden van jongeren te voorkomen, aanpassing van het beschermingsbewind en het aanpakken van  bijzondere incassobevoegdheden van overheden en andere publieke instellingen.

Zie ook

0-12 jarigen

Gemeenten willen de verantwoordelijkheid voor de opvang van 0-12 jarigen in integrale kindcentra. Op die manier worden opvang, onderwijs, welzijn, zorg etc. om het kind heen georganiseerd. Het kind staat centraal. Deze manier van werken draagt bij aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen.

Zie ook

Regierol inburgering statushouders

Terugkeer van de regierol, met bijbehorende budgetten, van gemeenten bij inburgering van statushouders. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders en hebben daarnaast de taak om hen te begeleiden naar werk. Inburgeren is echter sinds 2013 de verantwoordelijkheid van nieuwkomers zelf. Uit recente onderzoeken blijkt dat beslissing ondoordacht was: slechts 33% slaagt binnen de gestelde termijn (Rekenkamer 2017).

Gemeenten herkennen uit de praktijk dat zij onvoldoende handvatten hebben om deze groep te bedienen. Uit een SER-rapport (2016) blijkt ook dat regie op integratie-projecten ontbreekt. Gemeenten pleiten er daarom voor dat inburgering decentraal belegd wordt.

Gemeenten kunnen inburgering inbedden in een breder traject van (re)integratie en per persoon maatwerk bieden. Soms is er veel begeleiding nodig, soms weinig. Dit is effectiever en efficiënter en past in de trend van lokaal organiseren. Ook onderwijs en vluchtelingenorganisaties roepen op om de regie op inburgering weer bij gemeenten te beleggen.

Zie ook

Iedereen aan het werk

De VNG pleit voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Iedereen die niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, krijgt dezelfde mogelijkheid tot ondersteuning bij werk. In de arbeidsmarktregio’s wordt structureel geïnvesteerd, zowel financieel als met ruimte voor regionaal beleid. De relatie tussen Rijk en centrumgemeenten verandert van opdrachtgever aan centrumgemeenten naar partnerschap tussen Rijk en regio.

Zie ook

Ouderen en langer thuiswonenden

Voor de transformatie van het sociaal domein is woonruimte van groot belang. Voldoende geschikte en betaalbare woningen zodat ouderen ook echt langer zelfstandig kunnen blijven wonen, maar ook voor speciale doelgroepen zoals mensen die  beschermd wonen en die in maatschappelijke opvang  zitten.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht