Verslag algemene leden vergadering 28 november 2016

31 dec 2016 - GP

Verslag algemene leden vergadering 28 november 2016

Lokaal Netwerk FNV Achterhoek                                             undefined

Verslag algemene leden vergadering

28 november 2016
Zaal Radstake Varsseveld

Aanwezig: 

Voltallig bestuur, bestuurder begeleider, Theo van de Werf met mw. Wilke en Bernhard Koekoek.
Er is een grote groep leden aanwezig ongeveer 80 stuks.

 • Opening
 • Vaststellen verslag van 2016 (was beschikbaar op de website van het netwerk)
 • Vaststellen werkplan 2017 (was beschikbaar op de website van het netwerk)
 • Vaststellen begroting 2017 (was op te vragen bij vcdoetinchem@bg.fnv.nl)
 • Kiezen voorzitter (kandidaatstelling was op te geven tot 21 november 2016)
 • Kiezen bestuur (kandidaatstelling was op te geven tot 21 november 2016)
 • Pauze
 • Thema

o   Hoe sociaal is uw gemeente

o   Hoe kunnen de 8 gemeentes in ons Netwerk in de toekomst het sociale gehalte verbeteren?

o   Wat vinden de leden van de FNV waar de gemeentes voorrang aan zou moeten geven?

o   Wie moet dat doen?

 • Terugkoppeling van tafelgesprekken
 • Wie gaat er meedoen in de Achterhoek.
 • Rondvraag
 • Sluiting
 1. Opening en welkom

De voorzitter heet allen welkom en is blij met de grote opkomst. Het is om twee redenen voor hem een bijzondere vergadering. De eerste is dat het de eerste keer is dat er voor het Lokaal Netwerk FNV Achterhoek officieel bestuursverkiezingen gehouden worden. De tweede reden is dat dit zijn laatste ledenvergadering die hij voorzit omdat hij besloten heeft zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie.
Ook heet hij de sprekers die na de pauze aan het woord komen speciaal welkom.

 1. Vaststellen verslag gevoerd beleid 2016

De leden hadden het verslag kunnen downloaden op de website van het Netwerk.

Er is ook een PowerPoint presentatie van het verslag en het wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Vaststellen werkplan 2017

Ook het werkplan 2017 was voor alle leden beschikbaar op de website van het Netwerk.

Het werkplan wordt toegelicht aan de hand van een PowerPoint presentatie en wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Vaststellen begroting 2017

De begroting was niet te downloaden vanaf de website van het Netwerk, wel was de begroting op te vragen. Daar is geen gebruik van gemaakt.

Ook de begroting wordt gepresenteerd aan de hand van een PowerPoint.

Na een korte toelichting is de begroting ongewijzigd vastgesteld.

       5. Kiezen voorzitter.

Er is maar één kandidaat voor het voorzitterschap. Bennie Wieggers is de kandidaat vanuit het zittende bestuur. Er heeft zich geen ander als kandidaat gesteld.

Bennie is per acclamatie benoemd als voorzitter van het Netwerk voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020. Hij wordt met applaus begroet.

Bennie dankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen.

 1. Kiezen van het bestuur

De volgende leden hadden zich kandidaat gesteld;

Marit de Frau, Wilfried klein Avink, Peter Jansen, Filippo Scevolo, Carmen Veldhuis, Bert Wechgelaar en John van Wessel.

De voorzitter stelt alle kandidaten in de gelegenheid om zich voor te stellen.

Filippo Scevolo en Peter Jansen zijn van Kiem. Die vakbond maakt vanaf 1 januari 2017 ook deel uit van het ongedeelde FNV. Bert Wechgelaar is van de militaire vakbond en dat is een vakbond die deel is van het gedeelde deel van de FNV.

Omdat er inclusief de voorzitter 9 zetels beschikbaar zijn volgens het verkiezingsreglement Lokaal Netwerk FNV Achterhoek en er niet meer dan 9 kandidaten zijn hoeft er niet gestemd te worden. Alle kandidaten zijn per acclamatie benoemd.

De voorzitter roept de werkgroep Berkelland speciaal op om nog met een kandidaat bestuurslid te komen zodat er een directe uitwisseling is met de uitvoering en de bestuurders ook in Berkelland.

Allen worden met applaus welkom geheten in het nieuwe bestuur door de aanwezigen.

Pauze

7             Thema

o   Hoe sociaal is uw gemeente

o   Hoe kunnen de 8 gemeentes in ons Netwerk in de toekomst het sociale gehalte verbeteren?

o   Wat vinden de leden van de FNV waar de gemeentes voorrang aan zou moeten geven?

o   Wie moet dat doen?

Bennie Wieggers en Marit de Frau hebben dit onderwerp voorbereid.

Eerst geeft Bernard Koekoek die vanuit de sector FNV Jong uitgenodigd is een korte lezing.

Hij benadrukt vooral dat het nodig is dat jongeren ook geactiveerd worden. Wel onderschrijft hij dat dit niet eenvoudig is. Jongeren worden niet meer zoals de ouderen vanzelf via hun ouders lid van de vakbond. Je moet ze nu anders benaderen. Inspelen op sociale media zal een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn. De groep PR zal daar aandacht aan gaan besteden.

De tweede lezing is van Theo van de Werf die aangevuld wordt met praktijkvoorbeelden aangereikt door mw. Wilke. Zij heeft ervaring in het actievoeren in de SW. De lezing gaat vooral over het activerend vakbondswerk.

Na de lezing wordt er per tafel onderling gediscussieerd over een drietal stellingen.

De stellingen en de verantwoordingen van de stellingen worden hieronder weergegeven.

Werkverdringing, Werkgelegenheid

Harde eis bij aanbesteding of na faillissement arbeidsvoorwaarden handhaven volgens cao VVT

Mens in beeld en niet het geld

Onder eigen mensen in eigen gemeente.

Zelf het goede voorbeeld geven (extra banen tot stand brengen)

Opleidingen verzorgen/mogelijk maken

Stevige positie SW-bedrijf in arbeidsmarktregio

Waar is de pot voor werkgelegenheid gebleven?

Armoede

Naar werkgroep Berkelland

Eerlijke verdeling van het inkomen.

Waar blijft de pot met geld?

Gemeentelijke belastingen omlaag.

Sociale voorzieningen aanbesteden zoals het hoort.

Goede infrastructuur

Verbindingen vervoer mogelijk maken ook met Duitsland

Behoud van werk

Krimp bestrijden

Ouderen hebben te klein pensioen

Schuldsanering niet op orde

Werkeloosheid

Voor alle werkenden en niet werkenden pensioenafdracht

Basisinkomen via VNG

Sociaal domein

WMO geld voor zorg moet naar zorg, regering moet dit goed oormerken.
Geld niet besteed moet terug naar regering.

Code verantwoord marktgedrag hanteren

Juiste tarief zorgt voor baanbehoud

OT=Ondersteuning Thuis moet ook uitgevoerd worden zoals afgesproken

Is er genoeg deskundigheid in huis?

Jeugdwet onduidelijk; wie doet wat?

Graag een overzichtelijke duidelijke regeling.

Nu wordt door 8 gemeenten gemeenschappelijk beleid voorbereid.

8         Terugkoppeling van tafelgesprekken

Na een korte terugkoppeling, die hierboven weergegeven is wordt agendapunt 9 aan de orde gesteld.

9          Wie gaat er meedoen in de Achterhoek.

Een werkgroep WMO lijkt te ontstaan en daarin zal zeker een beroep gedaan worden op de KOPGROEP Zorg die daarin al ervaring heeft. Dat is een mooi begin voor 2017.

10                Rondvraag

Daar wordt geen gebruik gemaakt.

11                 Sluiting

Om 22;00 uur sluit de voorzitter de vergadering nadat hij allen bedankt heeft voor hun goede inbreng van de vergadering. De penningmeester heeft nog voor een klein hapje gezorgd.

Verslag algemene ledenvergadering 28 november 2016 in PDF 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht