“Pensioen in beweging! Klaar voor de toekomst?”

Van 23 mei 2016 15:11 tot 25 juli 2016 15:11

“Pensioen in beweging! Klaar voor de toekomst?”

Pensioen-avond 20160523                                                   undefined

Radstake Varsseveld
Verslag Harry van Mosseveld

Aanwezig: 144 leden

Dia presentatie “Pensioen in beweging! Klaar voor de toekomst?”

Bennie Wieggers heet alle aanwezigen welkom en is blij met deze grote opkomst. Er is deze avond helaas geen gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen m.b.t. pensioen, het is namelijk de bedoeling, dat wat er leeft over dit onderwerp hier in de Achterhoek, meegenomen gaat worden naar de algehele discussie binnen de FNV.

De inleiders vanuit de FNV en de CPL: Rik Grutters en Ellen te Paske-Lievestro.
Als FNV hebben we zitting in de SER en daardoor wordt via deze ledenraadplegingen in het land de stem van de leden gehoord.
Op dit moment wordt aan AOW ruim 30 miljard uitgekeerd. Voor een modaal gezin bestaat  het totale pensioen voor de helft uit AOW en voor de andere helft uit aanvullend collectief pensioen. Voor lagere inkomens is het AOW deel groter en voor hogere inkomens het aanvullend pensioen. Een groeiende groep gepensioneerden heeft daarnaast eigen spaargeld en ook vaak een eigen huis dat deels hypotheek vrij is.

Wat willen onze leden?
Een goed pensioen voor iedereen, geen pech en geluk generaties. Samen delen is daarbij een sterke keuze. Inkomen gerelateerde pensioenopbouw voor alle werkenden moet de standaard zijn. En daarnaast  willen mensen kunnen kiezen.

De “Doorsneesystematiek” vereist zorgvuldigheid.
De FNV wil verder komen tot grotere sterkere fondsen met lage uitvoeringskosten.
Er doen twee mythes de ronde. De mythe dat pot straks leeg is, maar ook een mythe dat pot overstroomt. Daarom moeten kortingen tegen gegaan worden en een stap gemaakt worden naar stabielere contracten! Een betere pensioenbescherming: Groeiende groep die geen pensioen opbouwt (zzp, flex en afkoop van kleine pensioenen).
In de nota “Samen delen een sterke keuze” wil de FNV dat pensioendeelnemers niet alleen zien wat hun aanspraak is maar dat ze ook laten zien wat er voor het waarmaken van die aanspraak aan (persoonlijk) pensioenvermogen is gereserveerd.

Er is daarnaast in de pensioenwereld veel discussie over wat de “doorsneesystematiek” wordt genoemd. In de eerste jaren tot 46 jaar wordt er teveel premie betaald (of te weinig opgebouwd) en in de laatste jaren juist te weinig. Dit is geen probleem als je je hele leven aan hetzelfde fonds deelneemt. Mensen die op latere leeftijd ZZP’er worden, een tijd werkloos zijn of overstappen naar een ander fonds kunnen per saldo nadeel hebben. Ook is het zo dat deelnemers met veel carrière in de tweede helft van de loopbaan relatief te goedkoop hun pensioen krijgen.
Het CPB heeft berekend dat het veranderen van dit systeem bijna 100 miljard kost.
De vraag is hoe we naar een rechtvaardiger systeem kunnen zonder dat een specifieke groep alleen de rekening moet betalen.

 • 70% Zou voor lagere en middeninkomens méér mogen en moeten zijn en voor de hogere inkomens iets minder. Dat biedt compensatie voor het verschil in levensverwachting en maakt vervroegd pensioen voor zware beroepen met vaak lagere inkomens beter mogelijk.
 • Kapitaal gedekt pensioen naast AOW, zonder pech-geluk generaties en
  70% laatstverdiende loon (85% middelloon)
 •  Solidair tussen generaties, collectief en verplicht, herstel vertrouwen in stelsel, geen eenzijdige overdrachten
 •  Stabiel levenslang pensioen met stabiele premie en minder
  rente afhankelijk
 •  Soepele overdraagbaarheid, geen afkoop van kleine pensioenen
 • Stelsel dat aansluit bij veranderde arbeidsmarkt en fiscaalkader
  gelijk voor alle werkenden (dus ook ZZP’er en flex)
 •  Deelnemers en gepensioneerden staan centraal,
  geleidelijke opvang verandering levensverwachting
 • En goede transitie indien systeem verandert

Het huidig contract heeft de focus op NOMINALE ambitie en niet op KOOPKRACHT ambitie. We moeten zoeken naar een betere balans met oog voor wat de generaties willen. Daartoe liggen er in het SER rapport twee modellen:

Variant A voorwaardelijke toezegging met indexatie.
Variant B Persoonlijk Pensioenvermogen met collectieve risicodeling.

Variant A

 • Ambitie als start: Goed pensioen ten opzichte van loon/inkomen
 • Vergt sturing door premie/ gespreid beleggen & goede mix rendement/risico
 • Rendement zo goed mogelijk waarmaken
 • Uniforme sturing
 • Solidariteit binnen & tussen generaties

Variant B

 • Ambitie als start: Goed pensioen ten opzichte loon/inkomen
 • Premie en rendement = persoonlijk pensioenvermogen
 • Pensioenvermogen en verwacht rendement => pensioenuitkering
 • Maatwerk: Geleidelijk meer zekerheid: Jong–aandelen/Oud–obligaties
 • Overrendement in buffer voor slechte tijden
 • Buffer max. 30% van vermogen, alle generaties & geen negatieve buffer

Na pauze zijn er de volgende stellingen besproken:

Stelling 1:

 1. We het huidige pensioensysteem ongewijzigd moeten laten?
 2. Óf dat we pensioenkortingen moeten proberen te voorkomen door over te stappen op een ander systeem?  (Meerderheid aanwezigen voor verandering met een betere kans op indexatie.)
 3. Een groep aanwezigen heeft geen mening

Stelling 2:

Pech en geluk generaties kunnen met buffers worden voorkomen. Hoe hoger de buffer, hoe stabieler de uitkeringen, maar ook hoe minder rendement direct naar de deelnemers gaat.

Hoe hoog mag die buffer dan oplopen?             

                0  %      Kiest een kleine groep               

                20 %     Kiest een grote groep

                35 %     Kiest een minimaal aanwezigen

                50 %     Kiest niemand

                 Geen mening is ook een redelijke groep

Stelling 3:

Wilt u maatwerk in beleggingsbeleid en rendement naar iedere leeftijdsgroep óf wilt u één beleid voor het hele fonds en voor iedereen gelijk rendement?

A             Iedereen hetzelfde beleid en dus hetzelfde rendement = uniforme sturing
               Dit wordt door de meesten gekozen

B             Voor jongeren meer risico en langzaam afbouwen naarmate je ouder wordt. Eigen rendement per groep Dit kiest een enkeling

Stelling 4:

Wilt u persoonlijk keuzes kunnen maken in het beleggingsbeleid dat voor u geldt?
(bijvoorbeeld keuze krijgen tussen aandelen en/of obligaties?)

                                 Ja / nee overwegend de meesten kiezen nee

Stelling 5:

Wat vindt u van de doorsnee premie?

 1.  In alle gevallen afschaffen, omdat er geld van jong naar oud en van 
   laagopgeleid naar hoogopgeleid wordt verplaatst.
 2. Wilt u dat we dit alleen doen als er een evenwichtige oplossing komt voor  de financiering van de rekening van € 100 mrd., waarbij iedereen een deel van de rekening betaalt. (kiest een grote groep)
 3. Wilt u geen afschaffing van doorsneepremie (kiest de meerderheid)
 4. Geen mening (kiest deze keer niemand)

Stelling 6:
Vindt u dat de standaard (wettelijk) moet zijn:

 1.  Iedere werkende bouwt verplicht aanvullend pensioen op? (wordt door de overgrote  meerderheid gekozen)
 2.  Alleen werknemers waarvoor wij afspraken maken bouwen verplicht
   pensioen op? ZZP’er moeten het zelf regelen? (een heel kleine minderheid kiest dit)
 3.  Geen mening  (1 persoon)

Een belangrijke vraag uit de zaal; wie bouwt het pensioen op voor WW-ers en mensen in de bijstand terwijl oudere werklozen niet aan het werk komen.
Dat is een aandachtspunt maar is niet op te lossen met het voorgelegde dilemma.

Rik bedankt iedere aanwezige voor de discussie en de uitslag gaat mee in breder verband binnen FNV te discussie.

Bennie sluit de vergadering en bedankt Rik en Ellen. We zijn weer een beetje wijzer geworden over pensioenen maar FNV heeft nog veel te doen.

Op 30 mei is er een avond in het VC in Doetinchem over ziekte en verzuim. Opgeven kan na de vergadering en via het regiokantoor Deventer.
Er wordt een groep senioren opgericht in de Achterhoek hij heeft nog handtekeningen nodig.

 

 

Deel deze Activiteit