Open brief namens de 27000 senioren ZW aan de voorzitter van de FNV

Open brief namens de 27000 senioren ZW aan de voorzitter van de FNV

26 aug 2017 - FNV ZW

Open brief namens de 27000 senioren ZW aan de voorzitter van de FNV

Open brief namens de 27000 senioren ZW aan de voorzitter van de FNV

Rotterdam, 24 augustus 2017

Geachte heer Busker, beste Han,

Momenteel bereiken ons vele berichten dat er afspraken gemaakt (gaan) worden tussen sociale partners over het Nederlandse pensioensysteem van de toekomst. Het sleutelbegrip is het “toekomstbestendig maken” van het stelsel.

Wij, ter zake kundige kaderleden, zien met lede ogen aan hoe allerlei pensioenregelingen worden bedacht en uitgestort over ons maar zonder ons. Maatregelen waarvan wij weten dat die niet in het belang zijn van de tegenwoordige en toekomstige gepensioneerde werknemers.

Met grote nadruk merken wij op dat het huidige stelsel bewezen heeft toekomstbestendig te zijn. De pensioenvermogens hebben zonder overheidssteun de achter ons liggende financiële crises doorstaan. Wij menen dat, afgezien van enkele verbeteringen, helemaal geen grote wijzigingen nodig zijn om het stelsel voor de toekomst veilig te stellen. Benodigd is slechts dat de verantwoordelijken, te weten werkgevers en werknemers hun verplichtingen blijven nakomen, en tevens politici hun verantwoordelijkheid nemen. Voor de werkgevers en werknemers betekent dat, dat zij hun juiste premieaandeel betalen. De politici dienen de verplichte deelname aan pensioenfondsen te handhaven en uit te breiden naar alle tijdelijke en flexibele arbeidscontracten. Verder moeten politici maatregelen die de pensioenopbouw en de –uitkering bemoeilijken, ongedaan maken en in de toekomst achterwege laten. Politici hebben immers in de achter ons liggende tijd een irrationeel Financieel Toetsingskader (FTK) verplicht gesteld en de toegestane pensioenopbouw door het Witteveenkader sterk verminderd. Die betekenden verslechtering van huidige en toekomstige pensioenen. En het verminderen van de pensioenopbouw heeft tevens als nadeel dat latere belastinginkomsten zullen ontbreken omdat die nu reeds verjubeld worden, hetgeen uiteindelijk zéér ten laste komt van de huidige, nu nog jonge generaties. Politici hebben bovendien nog allerlei fiscale en andere maatregelen genomen die de uitgekeerde pensioenen negatief beïnvloeden.

Destijds is bij inrichting van het pensioenstelsel als doel geformuleerd dat ouderen na een arbeidzaam leven de door hen bereikte levensstandaard goeddeels zouden kunnen voortzetten. Circa 70% van het bruto eindloon was daarvoor voldoende omdat zulks vergezeld ging van politieke maatregelen die lagere lasten in het bruto-netto traject opleverden, en speciale, lagere tarieven voor allerlei zaken.

Dit beleid wordt niet meer gevolgd: bij gelijk bruto-inkomen wordt van gepensioneerden voor zaken betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet een lagere eigen bijdrage gevraagd zoals te verwachten zou zijn, maar juist een hogere! En bij compensaties voor lastenverhoging worden de gepensioneerden overgeslagen, zoals bv. de compensatie bij de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) of de belastingverlaging van 2016. Politici moeten zich bovenstaande aanrekenen.

Maar ook de werkgevers wensen zich van hun verantwoordelijkheid voor ons uitgesteld loon te ontdoen. Zij concentreren zich op lagere loonkosten terwijl de nationale loonquote nog zelden zo laag is geweest. Zij eisen “gedempte” premies, waardoor de fondsen minder premie-inkomsten ontvangen die dan moeten worden aangevuld door 'subsidies' uit de kapitalen van de pensioenfondsen met als direct gevolg dat de uitkeringen van de pensioenen in gevaar zijn.

De overheid speelt daarin een dubbelrol: als grootste werkgever van het land doet zij graag mee aan de praktijk om minder premie te willen betalen, zowel voor verminderde opbouw als premiedemping, en dwingt dit af met haar macht als wetgever.

Overstappen van een systeem met tijdsevenredige opbouw (met een gelijk premiepercentage voor alle pensioendeelnemers en opbouw naar aantal jaren dat premie is betaald) naar degressieve opbouw (wel een jaarlijks gelijk premiepercentage, maar een geleidelijk afnemende opbouw van pensioenrechten, waardoor het lagere beginloon zwaarder telt in de hoogte van het pensioen) is niet nodig. Sterker, het is zeer onwenselijk want het leidt tot een beginloon systeem en lage, zeer rentegevoelige uitkeringen. De ongewenste overdracht van laagbetaalde naar hoger betaalde pensioendeelnemers in het bestaande systeem kan technisch gezien wel degelijk gecorrigeerd worden en heeft het paardenmiddel van een nieuw stelsel niet nodig.

Het huidige pensioenstelsel is een individueel uitkeringssysteem met collectief beheer. Het jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) geeft voldoende informatie aan de individuele deelnemer. Individuele ‘pensioenpotjes’ voegen niets wezenlijk toe. Zij betekenen een administratieve last en grotere onzekerheid omdat het echt bereikbare pensioen pas vanaf enige tijd – men spreekt van tien jaar – vóór de pensioendatum vastgesteld gaat worden. En dan is het te laat om er nog iets aan te doen. Te grote nadruk op individuele potjes miskent de grote betekenis van collectiviteit in het stelsel.

Ditzelfde dreigt als er een te groot scala aan keuzes moet worden gemaakt door de deelnemers zelf. Het leidt tot keuzestress, en te veel keuzemogelijkheden veroorzaken hoge uitvoeringskosten.

Pensioenfondsen zijn geen ontwikkelingsbanken: zij behoren gewoon een optimaal en maatschappelijk verantwoord rendement te behalen. Inzet van pensioengelden voor andere zaken dan pensioen is het begin van afbraak.

In de SER zitten vele geleerden die hun naam hebben verbonden aan veranderingen van het stelsel. Daar is geen objectieve beoordeling van de situatie meer van te verwachten. Andere, minstens even geleerde pensioenkenners verheffen inmiddels hun stem om te wijzen op de zinloosheid en kostbaarheid van de pogingen om een geheel nieuw stelsel te ontwerpen ter vervanging van het internationaal geroemde Nederlandse pensioensysteem. Zij wijzen ook op de hoge transitiekosten die overschakeling naar een ander stelsel met zich mee zal brengen. Wij sluiten ons daarbij aan en houden vast aan het huidige stelsel gebaseerd op tijdsevenredige opbouw met doorsnee premie en zullen dit standpunt wijd verbreiden. Naar andere sectoren van FNV, binnen de FNV-Sector Senioren en buiten de FNV. Wij blijven daarbij uitgaan van:

– De conclusies uit de FNV

- Pensioennota “Samen delen, een sterke keuze”;

– De uitwerking daarvan in de notitie “Toekomstbestendigheid van pensioenen” die door de    Sectorraad Senioren is vastgesteld;

– De moties aangenomen in het Ledenparlement van 13 februari 2015 en 14 oktober 2016 en van de sectorraad Senioren van 2 maart 2017 en 14 juli 2017.

Wij kaderleden zijn van mening dat FNV drastische stappen moet zetten. Het pensioenstelsel zelf moet behouden blijven: wat moet veranderen is het FTK met zijn irreële renteregels en het al te magere Witteveenkader. Dan kunnen veel pensioenfondsen de indexering hervatten van de pensioenuitkering.

Er zijn vele mogelijkheden tot aanpassing van de regels om de gezondheid van de fondsen te bepalen, en van de premiesystematiek om ongewenste overdrachten te lijf te gaan, en om het Witteveenkader nader in te vullen teneinde het huidige stelsel te verbeteren en ten principale te behouden.

Wij, kaderleden, zijn van oordeel dat het belang van het behoud van het stelsel, zowel voor werkenden die pensioen opbouwen als voor gepensioneerden van wie de pensioenen al jaren niet geïndexeerd zijn, zo groot is dat de achterban hiervoor gemobiliseerd moet worden. Wij menen dat de krachten om het solidaire en collectieve pensioenstelsel door fundamentele verandering willen aantasten, zo groot zijn dat alleen het ontwikkelen van vakbondsmacht het tij kan keren.

Handen af van ons pensioen

Zeggenschap over onze eigen poen!

De FNV lijdt onder haar senioren opvallend ledenverlies. Dat mag zo niet doorgaan. Wij rekenen erop samen met u de strijd aan te binden met hen die het stelsel bedreigen.

w.g.

Bert den Heijer, bestuurslid Sector Senioren Walcheren en per September lid Sectorraad Senioren, John Hendriks, secretaris en vice-voorzitter Sector Senioren Walcheren, Herman Huizer, voorzitter regio Zuidwest Sector Senioren, Jan Ilsink, voorzitter Sector Senioren Haagsteden, Cor Minnaard, kaderlid Sector Senioren West Brabant, Paul Vermaseren, lid bestuur Sector Senioren Zuid-Holland Centraal en regio Zuid-Holland West en lid Commissie Pensioenen Senioren,

Ondersteund door kaderleden uit de verschillende FNV-afdelingen van Zuid-West:

Wilma Barendse, Dries Beukers, Paul Bijlhouwer, Martin Bontenbal, Krein Hamelink, J.M. van der Heide, Bert den Heier, John Hendriks, Lucas Hoekman, IJs den Hollander, Herman Huizer, Jan Ilsink, John Jeijnekamp, Paul Konings, Leo Inklaar, Piet Luitwieler, Rob de Lugt, Cor Minnaard, Ax Muller, Peter van der Nol, Peter Reijsbergen, Wil Rietveld, Leo Speelman, Paul Vermaseren, Serge van Wenz, Jan de Wit, Jan van de Zedde

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

31 reacties

Erik Daae schreef op 29-08-2017

Beste FNV-leden, Uw oproep is uit de harten van het bestuur en de begunstigers van de Stichting Pensioenbehoud gegrepen en wij steunen deze actie dan ook volmondig. Er zal aandacht aan deze open brief worden gegeven in onze nieuwsbrief. Ziet u nog meer mogelijkheden voor ons om deze actie te ondersteunen? Met vriendelijke groet, Erik Daae voorzitter Stichting Pensioenbehoud www.stichtingpensioenbehoud.nl

Boudewijn schreef op 01-09-2017

En dit alles onder het mom van 'eigen pensioen eerst' en de rekening doorschuiven naar de volgende generatie. Ik ben benieuwd naar de reactie van FNV-jong

Pep schreef op 02-09-2017

Eens met Boudewijn hierboven. Een pleidooi voor de belangen van de ouderen in Nederland. Dat pleidooi is noodzakelijk en gewenst, maar laat dan wel transparant zijn dat dit niet het belang van de latere generaties is.

Irma schreef op 03-09-2017

Ik wil geen aanpassing van het pensioen systeem. Ik werk vanaf mijn 14 e jaar en de eerste 20 jaar geen pensioen opbouw vanwege gern cao in de uitzendbranche. Nu weer het oprekken van pensioen leeftijd waar ik niet voldoende tijd Heb gekregen mij hier financieel op voor te bereiden. Handen af van MIJN pensioen. Het is genoeg geweest

Willem Broekhuizen schreef op 05-09-2017

Bezinning en onderlinge discussie over de stellingname van de FNV over onze pensioenen is een goede zaak. Jammer is dat op deze site nog maar 4 reacties zijn geplaatst. Schijnbaar is het voor vele nog een ver van mijn bed schouw. Zij hebben schijnbaar geen idee dat het gaat om onze solidariteit en de collectiviteit van ons pensioenstelsel. Iedereen mag natuurlijk zo zijn eigen kijk hebben op de stellingname van de FNV. Belangrijk is wel deze publiekelijk te maken. Naar elkaar toe dienen wij helder en transparant te zijn.

Bestuur KBO-Brabant schreef op 08-09-2017

Beste FNV'ers, Het bestuur van KBO-Brabant, belangenvereniging van 130.000 senioren, is blij met uw initiatief en steunt het volmondig. Ons unieke pensioenstelsel moet niet alleen voor de oudere generaties, maar juist voor de jeugd behouden blijven. Een onbezorgde oude dag moet ook voor hen beschikbaar blijven. Algemeen Bestuur KBO-Brabant

H.Zweye schreef op 08-09-2017

Helemaal mee eens....

Verontruste Ouderen schreef op 08-09-2017

Beste kaderleden van de FNV, Verontruste Ouderen is met u van mening dat het beste pensioenstelsel ter wereld het verdient om behouden te blijven. Wij gaan samen met u graag voor dit doel de strijd aan, en ondersteunen dus bij deze van harte dit initiatief. Verontruste ouderen is geïnitieerd door een aantal ouderen die zich zorgen maken over de positie van de huidige en toekomstige ouderen in Nederland. ( www.verontrusteouderen.nl )

W. Houben schreef op 08-09-2017

Volledig mee eens. Handen af van mijn pensioen.

C.J.M. Mathijssen schreef op 09-09-2017

Handen af van de pensioenregeling. Handen van vorige kabinetten hebben vele miljoenen gehaald toen de pensioenen nog in de ruime was zaten. Hier had de volgende generatie nog lang van kunnen profiteren. Dan hadden wij nu niet ieder jaar in hoeven leveren. Omdat wij zo zuinig waren en hard gewerkt hebben heeft de regering daar ..gebruik van gemaakt. Niets is zo makkelijk als met geld van andere mensen te smijten en normaal vinden dat men daar zeggenschap over heeft. Steun aan FNV.

FRans Rops schreef op 09-09-2017

Ik steun de inhoud van de open brief

Ans van Rijen-Zegers schreef op 09-09-2017

Handen af van ons pensioen!

Jos Musters schreef op 09-09-2017

Akkoord met dit beroep op gezond verstand!!. Ons huidig pensioensysteem wordt geroemd als het beste in de wereld. De collectiviteit ervan is juist het sterke punt. Individualisering is niet gewenst: ik vrees, dat de "kleine man uiteindelijk daarvan juist de dupe zal worden. Er zijn inderdaad enkele "interne" aanpassingen nodig; maar die zijn mogelijk binnen het bestaande model, zonder alles overhoop te hoeven gooien. Jos Musters

Jan Bolwerk schreef op 09-09-2017

Ben het met de vorige mensen eens, handen af van ons pensioen.

M. van Lankvelt schreef op 09-09-2017

De Nederlands bank dient een ander standpunt in te nemen over de rekenrente. De politiek is hier kennelijk huiverig van, maar ingrijpen is dringend gewenst.

De weert k schreef op 09-09-2017

Af van het pensioen ik denk dat we al genoeg hebben ingeleverd

Harry Verkuijlen schreef op 09-09-2017

Inderdaad moet de overheid géén bemoeienis hebben met de pensioenen van ons allemaal. De sociale partners zijn zelf goed in staat om de pensioenen goed in te richten, en een evenwichtige belangenbehartiging voor alle deelnemers. Ik zit zelf in het VO van pensioenfond Zoetwaren en zijn daar uiteraard kien op dat dit gebeurd. Ik steun daarom jullie initiatief van harte. !!!

GJ en I. v.d. Eijkel schreef op 09-09-2017

Volledig eens met de open brief. Laat wel duidelijk zijn dat het om de huidige generatie pensioengerechtigden gaat. Daar hebben ook de generaties die na ons komen baat bij. Na alle forse kortingen op de pensioenen in het verleden moet het een keer klaar zijn.

Jac Hultermans schreef op 10-09-2017

De inhoud van de open brief heeft mijn volledige instemming.

Carel van Isterdael schreef op 10-09-2017

Ik ben het hellemaal eens met deze openbrief. Het oude systeem is/was duidelijk wat je aan pensioen gaat krijgen. Sinds de overheid en de regering zich ermee bemoeid is alles slechter geworden, de Kamerleden doen hier vrolijk aan mee en komen niet op het idee om eens een andere denkwijze in te nemen en zich kritischer op te stellen. Ik ben al jaren gepensioneerd en heb du al een aardige achterstand in de uitkering opgelopen, het wordt de hoogste tijd om hier flink wat aan te doen.

N. v.d. Boogaard schreef op 11-09-2017

Beste FNV-leden, Van harte eens met deze actie; attendeer en motiveer uw omgeving om dit initiatief te ondersteunen!

Paul Kampshoff schreef op 12-09-2017

Slecht plan komt alleen meer zelfverrijking van! Kijk maar naar de Zorg die is onbetaalbaar geworden door zakkenvullers niet door de mensen die er gebruik van maken door de zware top is de ruif leeg en kunnen geen hulpverleners genoeg ingezet worden. Doe maar eens een eerlijk onderzoek naar waar iedere euro naar toe gaat misschien vallen dan de oogkleppen af. Het oude systeem was goed alleen de misbruikers zijn nooit gepakt en dat gebeurt nu weer niet. De top in de Pensionfondsen die salarissen wilden als in het bedrijfsleven 83% salarisverhoging voor wanprestatie want de dekking voldoet niet aan de norm dus heb je ,je werk niet gedaan en moet je gestraft worden in plaats van beloont!

h v ballegooij schreef op 12-09-2017

je hebt helemaal gelijk , strijd voor het behoud van ons pensioen

John Bakker schreef op 18-09-2017

Is het ook mogelijk dat het doorsturen van het bericht, bijvoorbeeld aan jezelf, mogelijk wordt zonder speciaal een Microsoft outlook account aan te moeten maken?

Cor Minnaard schreef op 18-09-2017

Boudewijn en Pep, Jammer dat jullie (vanuit de jongeren?) reageren of de actie van FNV-senioren tegen jullie belang ingaat. Lees goed de brief en dan kun je constateren dat de actie voor behoud en verbetering van het huidige pensioenstelsel vooral ook in het belang van jongeren is. Juist het door het kabinet beoogde nieuwe stelsel zal de belangen van jongeren en andere toekomstige gepensioneerden schaden! In dat nieuwe stelsel wil men naar individuele rekeningen die onherroepelijk tot meer onzekerheid zullen leiden; meer zekerheid zal er alleen zijn over een slechter pensioen. Wees er van overtuigd dat wij als senioren vooral ook knokken voor onze kinderen en kleinkinderen en het kabinet vooral oog heeft voor de belangen van werkgevers en verzekeraars die azen op de door ons bij elkaar gespaarde miljarden! Wees solidair met ons, wij zijn het met jullie!

George van Issum schreef op 22-09-2017

Er zijn teveel pensioenfondsen, alles samenvoegen en een nationaal pensioenfonds maken waarbij de overheid dit regeld. Zie hoeveel bespaard wordt aan bezuinigingen op directies en andere loonkosten en huren van gebouwen. Daar is nog veel winst te behalen.

piet luitwieler schreef op 22-12-2017

Beste Meneer Boudewijn U heeft het stuk niet goed gelezen De jongeren zijn nog meer de dupe en de werkenden van deze evt veranderingen De jongeren betalen niet voor de ouderen Dat zijn argumenten die naar voren worden geschoven door partijen die graag willen dat het veranderd Ze komen met moeilijke termen Ingewikkelde berekeningen Het oude systeem behoort tot de beste 2 vd wereld Ondanks de crissis hebben deze fondsen die collectief zijn hun vermogen verdubbeld!!!!!!!!!!! De rente wordt bewust laag gehouden door mensen die graag willen dat dit door gaat De regering(als werkgever bespaart hiermee 4,3 miljard euro per jaar Maar de pensioenpotten lopen over ...

Willem Broekhuizen schreef op 29-01-2018

Het kabinet Rutte heeft m.b.t. onze opvattingen over ons pensioenstelsel en de koopkracht van ouderen geen enkele boodschap. Zij gaan gewoon door of wij het leuk vinden of niet.. Het is tijd voor code rood. Politieke partijen dragen graag uit bij zowel provinciale verkiezingen als bij gemeentelijke verkiezingen dat zij goede contacten hebben met hun partijgenoten in Den Haag en dat zij dicht bij de mensen staan. De beste actie is dan ook om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart niet op een van de regeringspartijen te stemmen.

MijnLandbouwPensioen schreef op 15-04-2018

Ook voor de ruim 60.000 gepensioeneerden van de Groene Sector die pensioen genieten van BPL Pensioen is het behoud van een collectief pensioenstelsel cruciaal. Daar hoort dan ook een eerlijke en faire premie bij die evenwichtig is. Zeker in de tijden waarin de financiele buffers eigenlijk geheel ontbreken, mogen premies de pensioenvermogens niet uithollen. Prudent gebruik van premiedemping kan in tijden waarin de financiele buffers dat toelaten. De vereniging van gepensioneerden MijnLandbouwPensioen wil in het bestuur de stem van de gepensioneerden laten doorklinken: anno 2018 de toch wel bizarre situatie dat gepensioneerden nog nooit een eigen stem in het bestuur hebben gehad! Daar moet echt een einde aan komen

MijnLandbouwPensioen schreef op 15-04-2018

Ook voor de ruim 60.000 gepensioeneerden van de Groene Sector die pensioen genieten van BPL Pensioen is het behoud van een collectief pensioenstelsel cruciaal. Daar hoort dan ook een eerlijke en faire premie bij die evenwichtig is. Zeker in de tijden waarin de financiele buffers eigenlijk geheel ontbreken, mogen premies de pensioenvermogens niet uithollen. Prudent gebruik van premiedemping kan in tijden waarin de financiele buffers dat toelaten. De vereniging van gepensioneerden MijnLandbouwPensioen wil in het bestuur de stem van de gepensioneerden laten doorklinken: anno 2018 de toch wel bizarre situatie dat gepensioneerden nog nooit een eigen stem in het bestuur hebben gehad! Daar moet echt een einde aan komen

MijnLandbouwPensioen schreef op 15-04-2018

Ook voor de ruim 60.000 gepensioeneerden van de Groene Sector die pensioen genieten van BPL Pensioen is het behoud van een collectief pensioenstelsel cruciaal. Daar hoort dan ook een eerlijke en faire premie bij die evenwichtig is. Zeker in de tijden waarin de financiele buffers eigenlijk geheel ontbreken, mogen premies de pensioenvermogens niet uithollen. Prudent gebruik van premiedemping kan in tijden waarin de financiele buffers dat toelaten. De vereniging van gepensioneerden MijnLandbouwPensioen wil in het bestuur de stem van de gepensioneerden laten doorklinken: anno 2018 de toch wel bizarre situatie dat gepensioneerden nog nooit een eigen stem in het bestuur hebben gehad! Daar moet echt een einde aan komen